Nattarbeid Østfoldbanen Østre linje 12. - 16.10.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østre linje. I den forbindelse vil det i tidsrommet 12. – 16.10. foregå diverse arbeid i og ved sporet på en rekke steder og delstrekninger mellom Ski og Ise.

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS, Banedrift AS og NRC Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 23.00 og 05.00 hver natt i perioden. Vi understreker imidlertid at det ikke vil være sammenhengende nattarbeid flere netter på rad på de ulike geografiske områdene som berøres av arbeidene.

Beskrivelse av arbeidene

I søndre ende av Tomter stasjon vil det foregå utskifting av slitedeler i sporveksel. Arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av natt til tirsdag og onsdag, og vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

På delstrekningene Askim-Mysen og Askim-Spydeberg skal enkelte gamle kontaktledningsmaster byttes ut. I tillegg skal enkelte isolatorer byttes i de samme områdene. Arbeidsoperasjonene vil innebære kortvarige perioder med støy, blant annet knyttet til bruk av diverse støyende håndverktøy som f.eks. muttertrekkere.

I området ved Langnes holdeplass skal det utføres rensk av løst fjell for å forhindre/forebygge risikoen for steinsprang i sporet.

På strekningen mellom Slitu og Mysen vil det foregå klipping og uttransport av gamle skinner som ble skiftet ut tidligere i år. De gamle skinnene blir for øvrig levert til smelteverk, og vil bli gjenbrukt til andre samfunnsnyttige formål.

På strekningen mellom Kråkstad og Mysen vil det hver natt i perioden foregå periodisk kontroll og ettersyn av tekniske anlegg på strekningen. Slike kontroller utgjør viktige bidrag i vårt arbeid med å sikre at anleggene fungerer som de skal.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen Østre linje blir berørt. Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.