Natt- og helgearbeid ved Matrand stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i løpet av pinsehelgen foregå utskifting av sporveksel og planovergang ved Matrand stasjon.

Arbeidet utføres av Banedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, gravemaskiner o.l. Vi beklager ulempene som følge av arbeidene. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig i tidsrommet mellom lørdag morgen kl. 04.15 og søndag ettermiddag kl. 16.15.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi har hatt dialog med Eidskog kirke med formål om å tilrettelegge arbeidene slik at det ikke oppstår konflikt med eventuelle aktiviteter i regi av kirken. Entreprenøren vil for øvrig, så langt det er praktisk mulig forsøke å begrense ulempene for omgivelsene så mye som mulig.

Stengt vei og innstilt togtrafikk
Vi gjør oppmerksom på at veien som krysser planovergangen vil være stengt mens arbeidene pågår. Omkjøringen vil bli skiltet. I løpet av pinsehelgen vil det ellers foregå anleggsarbeid en rekke steder langs Kongsvingerbanen. Strekningen er derfor stengt for ordinær togtrafikk. For flere detaljer om alternativ transport og øvrige konsekvenser for togene, sjekk ruteinformasjonen på togselskapenes nettsider eller mobile løsninger.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.