Informasjon om uønskede utslipp av blåsesand

Vi ønsker herved å informere naboene om at vi, på tross av en rekke miljøtiltak, dessverre har hatt tilfeller av uønskede utslipp av forurenset blåsesand i Glomma. Vi ønsker samtidig å redegjøre for noen av tiltakene vi har iverksatt for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

I arbeidet med å rehabilitere Fetsundbrua står miljøhensyn høyt på dagsorden. Miljøkravene er strenge, og en rekke tiltak er iverksatt for å beskytte naturen i nærområdet. Gjennom hele prosjektet har vi vært spesielt opptatt av å forhindre utslipp av miljøfarlig avfall i Glomma. De viktigste tiltakene har vært:

  • Pakke inn brukonstruksjonen der hvor det pågår overflatebehandling (sandblåsing og maling)
  • Oppsamling av forurenset blåsesand og transport til godkjent deponi for miljøfarlig avfall.

Til tross for disse, og en lang rekke andre tiltak, har vi dessverre hatt tilfeller av uønskede utslipp av miljøfarlig avfall. Det ene tilfellet ble vi gjort oppmerksom på takket være en observant nabo som filmet ureglementert dumping av forurenset blåsesand i Glomma.

Vi skulle naturligvis gjerne ha vært denne episoden foruten, men understreker at vi setter stor pris å bli varslet slik at vi raskt kunne iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at noe liknende skjer igjen.

Kommunen er orientert
På bakgrunn av varselet og videodokumentasjonen ble det umiddelbart innkalt til møte mellom byggherre og entreprenør. Deretter ble det avholdt et møte for å orientere administrasjonen i Lillestrøm kommune om hendelsen, samt å gi kommunale myndigheter en orientering om planlagte tiltak for å forhindre gjentakelser.

Blant tiltakene som er iverksatt kan nevnes: 

  • Innskjerping av rutiner og prosedyrer for oppsamling av miljøfarlig avfall (blåsesand)
  • Skjerpet kontroll, oppfølging og årvåkenhet ved fjerning/flytting av presenninger for hindre at blåsesand som har samlet seg i «lommer» i duken faller ned i elva.
  • Inspeksjon av elvebredden nedstrøms Fetsund bru. Eventuelle forekomster av blåsesand på avveie, vil bli samlet opp for transport til godkjent deponi.
  • Økt tilstedeværelse og tettere oppfølging fra byggherre (Bane NOR) ved oppsamling/fjerning av forurenset blåsesand, samt ved fjerning/flytting av presenningsduk.

Vi ønsker å understreke at vi ser svært alvorlig på de kritikkverdige forholdene som er avdekket. Samtidig tror vi at tiltakene vi har iverksatt i tett samarbeid med entreprenøren, vil bidra til å forhindre at noe tilsvarende skjer igjen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Lillestrøm kommune er tilfreds med vår redegjørelse for planlagte og iverksatte tiltak, og derfor har påpekt at kommunen ikke ser grunnlag for å kreve midlertidig stans i det pågående arbeidet med å rehabilitere Fetsund bru.

Med vennlig hilsen

Lars Berge
Områdedirektør