Arbeid i sporet ved Ljan stasjon - Natt til onsdag 2. desember

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse skulle det som tidligere varslet vært gjennomført maskinelt sporvedlikehold ved Ljan stasjon natt til 28. november. På grunn av nattefrost måtte dette arbeidet dessverre utsettes.

Nytt tidspunkt for gjennomføring vil bli natt til onsdag 2. desember. Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00. Det vil bli benyttet dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering og justering) av sporet og sporveksler.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.