Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan Movatn stasjon

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (§ 12-8) varsler Bane NOR herved oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Movatn stasjon. Arbeidet foregår i regi av Sweco Norge AS på oppdrag fra Bane NOR.

Planskisse Movatn stasjon (Ill. Sweco Norge AS)

Planarbeidet igangsettes med sikte på å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til høyere standard med god fremkommelighet og universell utforming. Det tilrettelegges for overgang mellom plattformene, og en sammenhengende gangforbindelse langs planområdets nordre side. Varselet om oppstart omfatter også planer for etablering av midlertidig riggområde i anleggsfasen.

Planområdet dekker et område på 26 dekar og ligger hovedsakelig i Oslo kommune. En liten del (1,2 dekar) ligger i Nittedal kommune. Kartskissen viser planområdets samlede utstrekning. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ved Movatn stasjon er også lagt ut på Oslo kommunes hjemmeside

Hvordan påvirke planen?
En reguleringsplan er et juridisk dokument som viser hvordan et område kan brukes, og som både gir tillatelse til og setter krav til hvordan tiltak skal gjennomføres. Planen blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget, prosjektleder i Bane NOR og kommunen for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Det er to punkt i planprosessen hvor det er mulighet til å gi formelle innspill til planen. Første anledning er når varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. Det vil si nå. Neste mulighet er når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn (også kalt høring).

Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til:
Sweco Norge AS v/Ali Adjou (Postboks 80, Skøyen, 0212 Oslo), eller til E-post: ali.adjou@sweco.no.

Skriftlige innspill som mottas i forbindelse med varsel om oppstart blir oppsummert og tatt med videre i planarbeidet, og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev. Link til PDF for utskrift av informasjonen du nettopp har lest, finner du her.

Frist for skriftlige innspill til planoppstart er satt til 15. mars 2019.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Sweco Norge AS eller Bane NOR.

Kontaktperson Sweco Norge AS:
Ali Adjou
Mobil: 411 23 894
E-post: ali.adjou@sweco.no

Kontaktperson Bane NOR:
Jacqueline Ann Næss
Mobil: 974 22 535
E-post: jacqueline.ann.naess@banenor.no