Ny sommer med omfattende sporarbeid på Østfoldbanen

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. Også i sommer blir det stor aktivitet. I løpet av noen travle sommeruker skal skinner og sviller byttes ut i begge hovedsporene på flere delstrekninger mellom Oslo S. og Ski. Ved Bekkelaget og Ljan skal det i tillegg legges inn nye sporveksler i overkjøringssløyfene ved stasjonene.

Anleggsarbeidene starter 29. juni, og utføres av NRC Rail AS på oppdrag fra Bane NOR. Det vil blant annet bli benyttet et spesialtog for ombygging av spor. Andre typer av skinnegående spesialmaskiner vil også være i bruk i løpet av sommeren. I deler av anleggsperioden vil det foregå arbeid døgnet rundt på ulike steder og delstrekninger. Arbeidene vil forårsake en del støy for berørte naboer. Vi beklager ulempene dette medfører, men understreker at hovedtyngden av de mest støyende aktivitetene vil foregå på dagtid.

Bevegelig arbeid
Mest støy blir det når sporombyggingstoget er i sving, men vi gjør oppmerksom på at maskiner og mannskap hele tiden er i bevegelse under disse arbeidene. Dette gjør at periodene med spesielt kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående. Dette samme gjelder også for arbeidet med å etterfylle ballastpukk, og pakking (stabilisering) av de nye sporene.

Etter at nye skinner og sviller er på plass må nye skinneskjøter sveises og slipes. På grunn av hensynet til riktig skinnetemperatur, må dette arbeidet utføres på natta. I forbindelse med finjustering og sliping vil berørte naboer oppleve kortvarige perioder med kraftig støy fra maskinverktøy og utstyr som er i bruk.

Beskrivelse av arbeidene

Ved Bekkelaget og Ljan skal det legges inn nye sporveksler. Arbeidet utføres i perioden 29. juni til 6. juli, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av gravemaskiner samt dieseldrevne spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av de nye sporene. I perioder må det også påregnes støy knyttet til diverse håndholdt utstyr for kapping, sliping og sveising av nye skinneskjøter.

I deler av anleggsperioden vil det bli jobbet døgnkontinuerlig, men hovedtyngden av de mest støyende arbeidene vil foregå på dagtid. Vi understreker at spesielt støyende arbeid ikke vil bli utført i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00.

Riggområde på Ljabru

I forbindelse med sommerens sporarbeid er det opprettet et midlertidig riggområde ved krysset Ljabruveien/Kronveien. Inne på området vil det blant annet foregå opplasting av pukk samt inn-/uttransport av utstyr. Transporten utføres med lastebiler, og vil føre til noe økt trafikk av tyngre kjøretøyer på Ljabruveien.

Ved Kolbotn stasjon skal det byttes skinner og sviller i spor 3. Tidspunktet for gjennomføring av disse arbeidene er foreløpig ikke avklart i detalj, men vil trolig bli utført i løpet av første halvdel av juli.

På delstrekningene Roås-Oppegård og Hauketo-Bekkelaget skal det legges inn nye skinner og sviller. Arbeidene vil foregå i tidsrommet 29. – juni til 23. juli. Det vil bli jobbet døgnkontinuerlig, men særlig støyende arbeid vil i hovedsak foregå på dagtid (man-søn) mellom kl. 08.00 og 17.00. På delstrekningen Roås-Oppegård vil det være mest støy på dagtid i perioden 8. – 13. juli. Tilsvarende vil det være mest støy på delstrekningen Hauketo-Bekkelaget i perioden 15. – 23. juli.

Alternativ overnatting

For naboer som i særlig grad blir berørt av anleggsarbeidene kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting på hotell. Vi presiserer at alternativ overnatting må avtales med prosjekt- og byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Østfoldbanen stengt for ordinær trafikk

I hele anleggsperioden er Østfoldbanen stengt for ordinær togtrafikk. VY iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog. På togselskapets hjemmeside (www.vy.no) og mobile apper, finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget som gjelder frem til Østfoldbanen gjenåpnes for trafikk mandag 5. august. Vi gjør oppmerksom på at forsinkelser må påregnes de første dagene etter at arbeidene er avsluttet. Dette har sammenheng med bestemmelser i våre tekniske regelverk som tilsier at togene av sikkerhetsmessige årsaker må kjøres med redusert hastighet inntil de nye sporene har «satt seg».

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Paul Solheim
Byggeleder
Mobil: 922 50 674
E-post: paul.solheim@banenor.no

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 916 55 989
E-post: harry.korslund@banenor.no