Nattarbeid ved Nittedal stasjon - Påminnelse

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 24.– 30. april foregå arbeid i sporet ved Nittedal stasjon.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og utstyr for nøytralisering av sporet. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. I umiddelbar nærhet (ca. én meters avstand) til slikt arbeid vil støynivået i korte perioder være ca. 95 dBA.

Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 06.00 hver natt i den aktuelle perioden. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om svært kortvarige perioder med kraftig støy (ca. 10 minutter) knyttet til sveising og sliping av skinneskjøter. I tillegg gjør vi oppmerksom på at det punktvise arbeidet foregår spredt over en lengre strekning. Det ikke blir derfor ikke perioder med kortvarig, kraftig støy i samme område flere påfølgende netter.

Detaljer om arbeidene

Arbeidet som skal utføres er såkalt nøytralisering av sporet. Arbeidet innebærer at sporet kappes og sveises. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og på den måten bidra til å redusere risikoen for blant annet solslyng og skinnebrudd. Vi gjør oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og politiet er orientert om det planlagte arbeidet.

For nærmere informasjon om retningslinjer for begrensning av støy m.v., se Miljødirektoratets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Alternativ overnatting
Bane NOR kan tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Vi understreker at dette må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til alternativ overnatting blir dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Railcom AS
v/arbeidsleder Daniel Lindkvister
Mobil: 476 26 840
E-post: daniel@railcom.as