Natt- og helgearbeid Gjøvikbanen 28. - 30.9.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 28. – 30. september foregå spor- og anleggsarbeid på en rekke steder og delstrekninger langs Gjøvikbanen.

Arbeidene utføres av ulike entreprenører på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. I tillegg vil det være perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og utstyr.

Detaljer om arbeidene

Ved Kjelsås stasjon vil det bli utført graving av ny føringsvei for kabler på tvers av stasjonsområdet. I tillegg vil det foregå signalteknisk arbeid i tilknytning til teknisk hus ved stasjonen. Arbeidet utføres av NRC A/S, og vil foregå på dagtid, lørdag 28.9 og søndag 29.9.

I løpet av arbeidshelgen vil det bli utført rassikringstiltak på i alt fem steder langs Gjøvikbanen. Arbeidet utføres av Mesta Entreprenør AS, og vil foregå på disse stedene:

  • Ved Maridalsvannet
  • Nordre Sagerud (mellom Movatn og Nittedal)
  • Grua (nordre ende av stasjonen)
  • Roa (rett nord for stasjonen)
  • V/bru for E16 (ca. 2 km nord for Roa stasjon)

Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet fra ca. 24.00 natt til lørdag 28.9. til ca. kl. 05.00 mandag 30.9. Støyen fra anleggsarbeidene vil variere avhengig av hvilke arbeidsoperasjoner som til enhver tid pågår.


Planovergang fjernes i Nittedal
Ved Lurslia rett sør for Nittedal stasjon skal planovergangen erstattes med ny undergang. Anleggsarbeidene utføres av PEAB AS, og vil foregå døgnkontinuerlig fra omkring kl. 24.00 natt til lørdag 28.9. til ca. 05.00 natt til mandag 30.9. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har innvilget dispensasjon fra støyforskriftene. I tillegg vil entreprenøren, så langt det er praktisk mulig, unngå særlig støyende arbeidsoperasjoner på nettene.

Den nye undergangen vil eliminere risikoen for sammenstøt og påkjørsler på sporet, og vil dermed innebære en betydelig bedring av sikkerheten for myke trafikanter som ferdes på tvers av Gjøvikbanen i det aktuelle området. Fjerningen av planovergangen innebærer ellers at togene ikke lenger vil ha behov for å tute ved passering.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av arbeidene, kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting. Vi understreker at dette må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke regnes med at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering, vedlikehold og utbedring i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt. For informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobilapp.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Prosjektleder Behnam Sharifi
E-post:   behnam.sharifi@banenor.no
Mobil:    452 35 788

Byggeleder Øyvind Løkke (Lurslia/Nittedal)
Mobil:    901 04 762
E-post:   oyvind.lokke@banenor.no