Bane NOR rehabiliterer Fetsundbrua

Bane NOR er i gang med å rehabilitere den 100 år gamle Fetsundbrua på Kongsvingerbanen. Det omfattende arbeidet utføres av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og skal etter planen være avsluttet innen utgangen av november 2020.

Gang- og sykkelbane blir stengt i perioder
Rehabiliteringen omfatter overflatebehandling av alle stålkonstruksjoner. I tillegg skal sviller og skinner byttes ut. Arbeidet vil bli tilrettelagt med mål om at den langsgående gangbanen for det meste skal være farbar for gående og syklende. Myke trafikanter må imidlertid være forberedt på at gangbanen i perioder vil være stengt, blant annet av sikkerhetsmessige årsaker.

Brua pakket inn av hensyn til miljøet
Som et ledd i overflatebehandlingen skal gammel blymønjemaling fjernes (sandblåses). For å hindre spredning av miljøfarlig avfall til ytre miljø, er brukonstruksjonen pakket inn. Alt avfall samles opp og sendes til godkjent deponi. Ny rustbeskyttelse, maling og toppdekke tilfredsstiller alle miljøkrav som gjelder på området.

Hovedsakelig arbeid på dagtid
Hovedtyngden av rehabiliteringsarbeidet vil foregå på dagtid i ukedagene. I tillegg vil det bli arbeidet enkelte helger. Unntaksvis vil det også foregå nattarbeid. I de tilfellene dette er aktuelt, vil Bane NOR sørge for å informere i god tid på forhånd. Ved støyende nattarbeid, kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer med særlige behov, og som i særlig grad blir berørt.

Kontaktinformasjon til Bane NOR

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: hko@banenor.no