Nattarbeid Bekkelaget-Kolbotn

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 2. – 5. oktober bli utført maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Bekkelaget og Kolbotn.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet fra 24.00-06.00 hver natt i den aktuelle perioden. Arbeidene vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for sporjustering og supplering av pukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Gunnar Haug
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no