Sliping av sporveksler i Brynsbakken 6. - 12. november

Vi har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Hovedbanen. I den forbindelse vil vi i perioden 6. – 12. november slipe sporveksler på ulike steder i Brynsbakken. Sliping av sporveksler gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra oss, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene, men understreker at støybelastningen vil være relativt moderat. Støyen vil heller ikke være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 01.00 og 05.00. hver natt i den aktuelle perioden.

I perioden 6. til 8. november sliper vi sporveksler i området mellom Schweigaards gt. 11/Arups gt. 10 og Schweigaards gt. 87/St. Halvardsgt. 28.

Natt til 9. november sliper vi i sporveksler i området mellom Schweigaards gt. 98/Kværnerveien 5 og Enebakkveien 52/Turbinveien 18.

Natt til 10. november sliper vi i sporveksler i området Fridthjovs gt. 20/Enebakkveien 58 og Etterstadgt. 63.

Natt til 11. og 12. november sliper vi i sporveksler i området ved Oslo gt. 1.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.