Nattarbeid på Hovedbanen mellom Fjellhamar og Haugenstua

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det søndag 18.10. foregå fjellsikring og vegetasjonsrydding på delstrekningen mellom Fjellhamar og Haugenstua.

Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy knyttet til fjellrensk og bolting av fjell på i alt seks steder på den aktuelle strekningen. Arbeidet påbegynnes ved Fjellhamar og avsluttes ved Haugenstua. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av spesialutstyr for kantslått må også påregnes. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med støy på de enkelte arbeidsstedene blir relativt kortvarige.

Arbeidstider
Arbeidet utføres i tidsrommet mellom kl. 01.40 og 13.40, søndag 18.10.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.