Nattarbeid Drammenbanen - Tilleggsinformasjon for perioden 6. - 9.9.

Bane NOR fornyer Drammenbanen. På strekningen Billingstad-Høn pågår arbeid med montering av nye kabelkanaler. I tidsrommet 6. – 9.9. foregår arbeidet på begge sider av Hvalstad stasjon. Dette tilleggsvarselet er rettet mot berørte naboer i det aktuelle området.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer kortvarige perioder med kraftig støy knyttet til kapping/tilpassing av betongelementer (kabelkanalelementer). Noe støy knyttet til bruk av skinne- og veigående maskiner må også regnes med.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at støybelastningen vil variere avhengig av avstand til arbeidsstedene. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at helsemyndighetene i Asker kommune har innvilget dispensasjon fra støyforskriftene for arbeidet som utføres.

Natt til 7., 8. og 9.9. foregår arbeidet på en delstrekning av Drammenbanen som strekker seg omtrent fra Lidarende i nord til Brusetveien i sør. I innsovningsperiodene (23-01) vil det ikke bli utført spesielt støyende arbeidsoperasjoner. Det samme gjelder natt til søndag 8.9.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av støy, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at dette må avtales med prosjektledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke regnes med at hotellutgifter blir dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.