Omfattende sommerjobb på Drammenbanen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Drammenbanen. I perioden 20.6. – 2.8. vil det pågå omfattende arbeid på en rekke steder og delstrekninger mellom Sandvika og Brakerøya samt på Spikkestadbanen.

De eldste anleggene på Drammenbanen er om lag femti år gamle. Modernisering og fornyelse er derfor høyst nødvendig og påkrevet. Tiltakene vil føre til at Drammenbanen blir mer robust, pålitelig og mindre sårbar for tekniske feil som kan føre til stans i togtrafikken. Den omfattende rehabiliteringen bidrar til at anleggene tilfredsstiller dagens krav, og forlenger anleggenes levetid med om lag tretti år. I tillegg til modernisering av jernbanetekniske anlegg vil også jernbanebrua over Strømsøløpet få en etterlengtet «facelift» i løpet av sommeren.

Beskrivelse av arbeid mellom Sandvika og Asker
Arbeidet som skal utføres på delstrekningen Sandvika-Asker vil foregå i tidsrommet 27.6. - 2.8., og omfatter både sporanlegg og strømførende anlegg. En rekke steder skal det legges inn nye skinner. Arbeidet vil innebære kortvarige perioder med kraftig støy knyttet til kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Disse arbeidsoperasjonene kan utføres på dagtid, men dersom skinnetemperaturen er for høy (over 24 grader) må arbeidet utføres på nettene. Omfanget av støyende nattarbeid vil altså avhenge av værforholdene på de aktuelle tidspunktene og stedene.

Arbeidet med å fornye kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm vil pågå døgnkontinuerlig, men vil hele tiden flytte seg til ulike steder. Kortvarige perioder med kraftig støy knyttet blant annet til bruk av håndholdt utstyr (muttertrekkere etc.) må påregnes. I tillegg vil motorstøy og bruk av nødvendig arbeidslys kunne virke forstyrrende. I og med at arbeidet hele tiden forflytter seg, vil det i utgangspunktet ikke pågå støyende arbeid på samme sted flere netter på rad.

I tillegg til modernisering av jernbanetekniske anlegg vil det bli utført fjellsikring ved Hvalstad stasjon. Det vil også bli utført vegetasjonsrydding, rensk av stikkrenner og grøfter samt arbeid med kabelkanaler, kummer og kabelføringer en rekke steder. I tillegg skal en støttemur ved Høn stasjon rehabiliteres. Alt dette arbeidet vil foregå på dagtid. Det samme gjelder rehabiliteringen av stasjonsbygningene ved Hvalstad og Høn.

Beskrivelse av arbeid på Spikkestadbanen
I perioden 20. – 24.7. vil det foregå vegetasjonsrydding en rekke steder strekningen mellom Asker og Spikkestad. Arbeidene vil foregå på dagtid. Ved Gullhella holdeplass samt på strekningen mellom Hallenskog og Røyken vil det i tillegg foregå rensk av stikkrenner, linjegrøfter og føringsveier for kabler. Deler av arbeidet vil foregå om natta, men vil innebære relativt beskjedne støyplager for berørte naboer.

Beskrivelse av arbeid mellom Asker og Brakerøya (Drammen)
På delstrekningen Asker-Brakerøya vil det pågå et omfattende arbeid med å bygge nye spor. Arbeidet vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av diverse tyngre skinnegående spesialmaskiner for ombygging av spor, rensing og utskifting av pukk samt pakking (justering og stabilisering) av de nye sporene. I perioder må det også påregnes støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og utstyr for kapping, sliping og sveising av nye skinner. Hovedtyngden av særlig støyende arbeid vil foregå på dagtid. I tillegg vil mye av arbeidet foregå i tunnelen, noe som vil bidra til en naturlig støydempende effekt.

Riggområde i Asker
I forbindelse med sommerens omfattende sporarbeid vil det bli etablert et riggområde i tilknytning til spor 1 i Asker. På dette riggområdet i nærheten av Hagaløkkveien og tunnelmunningen vil det blant annet foregå mellomlagring, omlasting og bortkjøring av brukte skinner.

Boring av mastefundamenter
I tillegg til det omfattende arbeidet med å bygge nye spor, vil også arbeidet med boring og montering av nye fundamenter for nye kontaktledningsmaster bli sluttført. Arbeidet vil bli utført i løpet av den første uka, og vil foregå på dagtid.

Overflatebehandling av bru over Strømsøløpet
Vi skal vaske og male jernbanebrua. Etter planen vil stillas- og malingsarbeidet bli utført på dagtid, kl. 7.00-19.00 mandag til lørdag. Det kan bli endringer i fremdriftsplanen, blant annet på grunn av værforhold. Arbeidet med å heise på plass kontaktledningsmastene på brua vil foregå om natta med planlagt oppstart natt til 21. juni og ca. ti nattskift fremover. Aktiviteten kan medføre moderat støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner.

Støyende nattarbeid
Sporarbeidet avsluttes med såkalt nøytralisering av sporet. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og innebærer at sporene kappes og sveises. Riktig nøytraltemperatur bidrar blant annet til å redusere risikoen for avsporing som følge av solslyng eller skinnebrudd. Nøytralisering vil foregå på en rekke steder i perioden mellom 3. og 28. juli. Arbeidet innebærer kortvarige perioder med til dels kraftig støy, særlig ved kapping av skinner og sliping av nye skinneskjøter. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at nøytralisering kan utføres på dagtid, men dersom skinnetemperaturen er for høy (over 24 grader) må arbeidet utføres på nettene. Omfanget av støyende nattarbeid vil altså avhenge av værforholdene på de aktuelle tidspunktene og stedene for gjennomføring av nøytralisering.

Alternativ overnatting
Arbeidet med å modernisere anleggene på Drammenbanen vil bli utført av en rekke entreprenører på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig, men hovedtyngden av arbeidet vil foregå på dagtid. Vi vil i tillegg forsøke å begrense omfanget av særlig støyende nattarbeid så mye som mulig, men kan dessverre ikke utelukke at det enkelte netter vil være støy som overskrider de anbefalte grenseverdiene. Det kan derfor være aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt, eller som har spesielle behov. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Deler av Drammenbanen stengt for ordinær trafikk
Sommerens anleggsarbeid påvirker togtilbudet på Drammenbanen. Togselskapene iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog for sine kunder. Ta kontakt med ditt togselskap, eller sjekk ut togselskapenes hjemmesider og apper. Der finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget gjennom sommeren.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om anleggsarbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.