Nattarbeid mellom Asker og Brakerøya 11. - 15.10.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 11. – 15. oktober foregå skinnesliping på strekningen mellom Asker og Brakerøya.

Arbeidene utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister blant annet knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskiner for sliping av spor. Det vil også være betydelig støy fra tunnelviftene. Disse må kjøres for å ivareta hensynet til mannskapenes helse- og arbeidsmiljø under sliping av skinnene i Lieråsen tunnel.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 01.00 og 05.00. hver natt i den aktuelle perioden. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at lokale helsemyndigheter samt politi og brannvesen er orientert om arbeidene.

Slipetoget kjøres med en hastighet på ca. 6 km/t, og har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Tilbud om alternativ overnatting
Arbeidet som skal utføres vil forårsake kraftig støy, hovedsakelig fra tunnelviftene. Vi vil derfor tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Vi gjør oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.