Natt- og helgearbeid i Sandefjord og Larvik

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det helgen 10. – 12.10. foregå arbeid i sporet ved Sandefjord og Larvik stasjon samt på strekningen mellom Sandefjord og Stokke.

Arbeidene vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidene vil foregå i tidsrommene mellom henholdsvis 07-24 (lørdag 10.10.) og 07-02 (natt til mandag 12.10.), og det vil blant annet bli benyttet diverse skinne-/veigående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy knyttet til bruk av diverse utstyr må påregnes.

Kort om arbeidene i Sandefjord og på sporet mellom Sandefjord og Stokke.
Den mest omfattende jobben vil foregå ved Hasle, der den gamle planovergangen skal erstattes med en ny. Vi gjør oppmerksom på at veien vil være stengt mens arbeidet pågår. Omkjøring vil bli skiltet. Parallelt med arbeidene ved Hasle, vil det pågå graving av nye kabeltraseer ved Sandefjord stasjon.

Mellom Sandefjord og Stokke skal gamle tremaster til kontaktledningsanlegget byttes ut med nye stålmaster på enkelte partier.

Tilbud om alternativ overnatting for naboer til Hasle planovergang
Arbeidet som skal utføres ved Hasle planovergang, vil forårsake kortvarige perioder med kraftig støy på sen kveldstid søndag/natt til mandag, knyttet til blant annet kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi vil derfor tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Vi gjør oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Kort om arbeidene i Larvik
I østre ende av Larvik stasjon skal det foretas modernisering av en sporveksel. Arbeidet omfatter blant annet utskifting av slitedeler og justering (flytting) av sviller i sporet.

Vestfoldbanen stengt for ordinær togtrafikk
I tillegg til arbeidene i Sandefjord og Larvik, vil det i løpet av helgen kunne være aktivitet i sporet på flere delstrekninger på Vestfoldbanen. Helgejobben medfører endringer i togtilbudet på hele Vestfoldbanen. For nærmere detaljer om alternativ transport, viser vi til VYs hjemmesider og mobile apper.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, alternativ overnatting etc., kan rettes til:

Atle Berg Sørensen
Prosjektleder
Mobil: 916 75 354 (hverdager kl. 8.00–16.00)
E-post: abs@banenor.no