Dag- og nattarbeid i Lieråsen tunnel 4.4. - 13.4.

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 4.4. – 13.4. foregå dag- og nattarbeid i Lieråsen tunnel og på strekningen Lier holdeplass - Brakerøya.

Lier holdeplass:
I påska mellom 4.4 og 13.3 blir det døgnkontinuerlige arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidet vil i hovedsak dreie seg om sporarbeider. Arbeidet skal utføres inne i Lieråsen tunnel og i dagsonen mellom Lier og Brakerøya. På Lier holdeplass vil det også foregå omlastning av personell og materiell. Prosjektet vil jobbe hele døgnet for å utnytte tiden maksimalt. Noe støy fra maskiner vil forekomme. Rigging starter natt til 4.4 på plattformen mot Oslo. 

På Lierbrua ved holdeplassen skal det skiftes sviller og skinner. I den forbindelse blir det brukt maskiner som støyer.

Lier - Brakerøya:
Kontaktledningsanlegget gjennom Lieråsen og på strekningen Lier - Brakerøya skal byttes ut. I påsken vil det på strekningen Lier - Brakerøya skje forberedende arbeider ved at det bores fundamenter for nye master. Disse arbeidene vil støye, men forflytte seg langs strekningen.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.