Natt-/helgearbeid på Vestfoldbanen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det helgen 7. til 9. september foregå spor- og anleggsarbeid på flere steder og delstrekninger av banen.

Arbeidene utføres dels i egen regi, dels i regi av entreprenører som jobber på oppdrag fra Bane NOR. Noen av arbeidsoperasjonene vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse støyende håndverktøy.

Detaljer om arbeidene

Mellom Lauve og Larvik skal det foretas utskifting av skinner på to delstrekninger, spesielt ved Tjodalyng/Viksfjord og på Larvik stasjon. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet fra natt til lørdag 7.9. kl. 02.00 til mandag 9.9. kl. 04.00. På dagtid lørdag og søndag (07-19 begge dager) vil det i tillegg pågå demontering av stillas ved Mølla i søndre ende av Larvik stasjon.

Mellom Sem og Stokke skal det foretas utskifting av skinner og kobles inn en ny transformator ved Buer. I nordre ende av Stokke stasjon skal gamle kontaktledningsmaster erstattes med nye. Arbeidet på delstrekningen vil foregå på dagtid (07-19) lørdag og søndag.

Mellom Larvik og Martineåsen vil det foregå arbeid knyttet til boring for nye fundamenter for nye kontaktledningsmaster. Tilsvarende arbeid vil også foregå ved Larvik stasjon. Arbeidet vil foregå på dagtid lørdag og søndag (06-17).

Ved Hammerdalen vil det foregå demontering og fjerning av en midlertidig sikringstunnel over sporene. Deretter skal det monteres en ny permanent beskyttelsesskjerm over jernbanen. Arbeidet vil foregå på dagtid lørdag (07-21) og søndag (07-17).

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Vestfoldbanen blir berørt.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om arbeidet som skal utføres.

Spørsmål om arbeidet? Ta gjerne kontakt med:

Atle Berg Sørensen
Prosjektleder
Mobil: 916 75 354
E-post: abs@banenor.no