Natt- og helgearbeid Tønsberg–Larvik

Bane NOR er i gang med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Vestfoldbanen. Dette er nødvendig for å høyne kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen. I den forbindelse vil det pågå nattarbeid mellom Tønsberg og Larvik fra natt til onsdag 24. april til og med natt til tirsdag 12. juni.

Prosjektet omfatter boring og nedsetting av nye betongfundamenter for nytt kontaktledningsanlegg. Arbeidene utføres av Infranord på oppdrag fra Bane NOR. Boringen vil pågå fra ca kl. 01:00 – 07:00 de nettene det arbeides. Boretoget vil være parkert på Lauve stasjon, og vil være i aktivitet i sporet på syv-dagers turnuser (onsdag – tirsdag). Det betyr at det jobbes syv dager og at det deretter er syv dager fri.

Antatt støynivå vil variere fra 90-108 dB i en avstand på 10 meter. Det tar 1–2 timer å bore og sette ned et fundament. Boringen starter i Sandefjord og jobber punktvis mot Sem. For hver enkelt husstand vil dermed støyen være relativt kortvarig. 

Døgnkontinuerlig helgearbeid

Helgen 27. - 29. april skal det gjennomføres en intensiv arbeidsperiode hvor det skal foregå diverse vedlikeholdsarbeid i tillegg til boringen. Støy fra kapping og sveising av skinner og skinnegående transport på deler av strekningen må påregnes. De døgnkontinuerlige arbeidene starter natt til lørdag 27. april klokken 02:00 og avsluttes natt til mandag klokken 02:00.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Vestfoldbanen blir berørt.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.

Se bildevisning for planlagt tidsplan for borearbeid. Fremdriften kan bli endret dersom det dukker opp uforutsette hendelser underveis.