Vedlikeholdsarbeid på Drammenbanen

Fra 5. – 27. november vil det bli utført generelt sporvedlikehold på Drammenbanen.

Arbeidene består av etterfylling av ballast ved enkelte partier, fordeling av ballast og sliping av skinner. Det benyttes et arbeidstog til å utføre jobbene.

Aktivitetene utføres i følgende perioder

  • Ballastsupplering
    Natt til 6. – 9. november
  • Ballastfordeling
    Natt til 11. – 23. november

  • Skinnesliping
    Natt til 24. – 27. november

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper, og gjør samtidig oppmerksom på at det det dreier seg om relativt få punkter og korte delstrekninger som skal utbedres, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor nattarbeider

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs og Flytogets kunder på Drammenbanen blir berørt.

Mvh
Bane NOR