Bane NOR styrker sikkerheten ved usikrede planoverganger

Bane NOR har ansvaret for å ivareta sikkerheten knyttet til togtrafikk på det norske jernbanenettet. Vårt overordnede mål er å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser til et absolutt minimum. De største sikkerhetsutfordringene er knyttet til planoverganger som ikke er sikret med bommer og/ eller lyd- og lysanlegg.

Det viktigste tiltaket for å øke sikkerheten for de som ferdes over usikrede planoverganger er at lokomotivfører tuter før passering. Tuting skjer ved såkalte orienteringssignaler (skilt) som varsler/ minner lokomotivføreren om at det skal tutes. Etter en grundig gjennomgang har vi avdekket at det mangler orienteringsskilt flere steder langs Vestfoldbanen. Dette har vi tatt umiddelbart fatt i og 24. august ble de første skiltene iverksatt flere steder på strekningen mellom Sandefjord og Larvik.

Det jobbes nå fortløpende med å få på plass skilting for resterende planoverganger som i dag er usikret.  

Orienteringsskilt fra 24. august
Tufte
Skalleberg Søndre
Løve Øvre
Kaupang Søndre