Nattarbeid ved Stange stasjon

Natt søndag 10. mars vil det pågå kontaktledningsarbeider ved Stange stasjon. Arbeidet utføres i tidsrommet 23:00 – 05:30.

Bane NOR er i gang med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Dovrebanen. Dette er nødvendig for å øke kvaliteten på jernbanenes infrastruktur på strekningen.

Denne natten omfatter prosjektet montering av komponenter på nye master. Arbeidene utføres med skinnegående maskin og vil kunne medføre kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere noe støy.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Stange»
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00