Brubytte ved Bergsodden

Bane NOR skal fornye jernbanebrua ved Bergsodden på Dovrebanen. Arbeidet starter lørdag 22. september klokken 06:00 og avsluttes lørdag 29. september klokken 06:00.

Prosjektet krever kapping og sveising av skinner, samt innheising av ny bru. Samtidig er det planlagt arbeider med å fylle på pukkmasse og det blir behov for pigging. Støy fra skinnekapping, sveising, sliping og skinnegående arbeidsmaskin må påregnes for arbeidene.

NB! Arbeidet vil tidvis gi redusert fremkommelighet på veien ved brua, men stenges ikke. 

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Bergsodden»
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00