Informasjonsbrev Åsland 15. juni 2015

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i ukene 25-31.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov. Grunnet sommerferien blir det et opphold i juli, slik at neste utgave kommer 3. august. God sommer!

Dette er blant aktivitetene på Åsland for sommerukene 25 til 31 i 2015:

Ny gang- og sykkelundergang
Den nye gang- og sykkelundergangen er åpen og tilgjengelig for fri ferdsel. Den er ferdig asfaltert og lyssatt. Vi ber syklister respektere skiltingen og være forsiktige i bakken sør for undergangen. Svingen i bakken er markert med sebrastriper på stolper. Vi har også vurdert muligheten for å lage en fysisk skjerming mellom gang- og sykkelveien og skråningen, men anser dette som et potensielt faremoment for sammenstøt. Bakken vil få fastere underlag i løpet av uka, noe som vil gjøre det lettere å ta seg frem. Rundt oktober blir gang- og sykkelveien permanent lagt om via Sluttstykket – den brede asfalterte veien som går parallelt med den midlertidige traseen, og da blir forholdene for både gående og syklende bedre. Vi beklager i mellomtiden ulempene dette medfører.

Forberedende arbeider straks ferdig
AF Gruppen avslutter de forberedende arbeidene onsdag. Kun noen mindre arbeider ved gang- og sykkelundergangen gjenstår, uten at dette vil medføre noen hindringer for gående og syklende. Ellers blir det liten aktivitet på Åsland den neste uka.

Totalentreprenøren overtar på Åsland
Acciona Ghella JV overtar som totalentreprenør for tunnel/TBM-kontrakten fra 18. juni 2015. De vil være på Åsland til arbeidene med tunnelen avsluttes i 2021. Sammenslutningen Acciona Ghella har god kompetanse på tunneldriving med tunnelboremaskiner (TBM). Som totalentreprenør er Acciona Ghella ansvarlig for utførelsen – i tråd med kravene Jernbaneverket stiller til kvalitet og sikkerhet for Follobanen, Norges hittil største samferdselsprosjekt.

Hva skjer i sommer?
AF Gruppen har inngått kontrakt med Acciona Ghella, og vil fortsette på Åsland som underentreprenør de neste 15 månedene. AF fortsetter arbeidet i tunnelen med å sprenge ut monteringshaller for tunnelboremaskinene og logistikktunneler til den lange Follobanetunnelen. Ute på riggområdet vil oppfylling av stein fra tunnelarbeidene fortsette som tidligere. Det vil også bli tatt noen prøver av grunnforholdene på dagtid. Byggeaktiviteter på uteområdet starter først i august/september.

Arbeidene på transformatorstasjonen går som planlagt
Selve transformator-bygget er ferdig. KF Entreprenør overleverer bygget til Jernbaneverket neste uke. Arbeidene med de innvendige installasjonene går som planlagt, og fortsetter gjennom sommeren.

Siste nytt om planprogram for nytt E6-kryss

  • Utsatt høringsfrist: Planprogrammet for nytt E6-kryss Åsland, som gjelder detaljregulering for ny E6-kryss ved Åsland med en mulig ny veiforbindelse til Bjørndal, ligger ute til offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn innspill er nå forlenget til 3. juli 2015. Alle kan sende inn innspill, men merk at det er forskjell på planprogram og -forslag. Hensikten med planprogrammet etter plan- og bygningsloven § 4-1 andre ledd, er følgende: «Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørte, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.» 

  • Informasjonsmøte: Jernbaneverket inviterer alle interesserte til et informasjonsmøte mandag 29. juni kl. 19.00 på rådhuset i Ski (Idrettsveien 8). Jernbaneverket vil orientere om planprosessen og formelle forhold, samt tiltaket som skal reguleres. Vi vil også informere om hvor langt vi har kommet i forberedelsene med detaljreguleringen av nytt E6-kryss ved Åsland. Ski kommune er ansvarlig myndighet for planprogrammet, mens informasjonsmøtet er felles for både Oslo og Ski kommuner, da den forestående detaljreguleringen omfatter arealer i begge kommuner.

Status støytiltak
Arbeidene med fasadetiltak har dessverre tatt lengre tid enn planlagt. De siste boligene blir ferdigstilt første uka i september. Jernbaneverket ønsker å tilby alle husstander som har fått gjennomført støyreduserende fasadetiltak (himlinger og vinduer), en avsluttende byggvask av de berørte delene av boligen.

Arbeidet med uteplassene er godt i gang, og befaringer med de aktuelle beboere blir gjennomført fortløpende.

Ny nabokontakt
Gro Haldis Elden har nylig startet som kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt for tunnel/TBM-kontrakten i Follobaneprosjektet. Hun overtar dermed også nabokontakten for Åsland. Hun kommer fra samme type jobb på Høvik jernbanestasjon, og har bred kommunikasjonsbakgrunn. Gro Elden og Helen Karlsen vil overlappe hverandre frem til slutten av august.

Ring vakttelefonen
Er du plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, vennligst benytt Jernbaneverkets vakttelefon. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe telefonnr. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med våre ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden: 
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.

-  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefonnr. 900 12 715.

-  Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.

-  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen