Informasjonsbrev Åsland 3. november 2014

Dette er blant aktivitetene på vårt anleggsområde på Åsland i uke 45.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 3. november til 10. november 2014:

Forberedende arbeider
Denne uka starter forberedende arbeider for flyttingen av det midlertidige renseanlegget for overvann. De resterende arbeidene er som tidligere: Sprengningsarbeider i de to tunnelløpene og omlastestasjonen inne i fjellet, samt sprengning og boring ute på anleggsområdet. Løsmasser blir lagt ut på området. Arbeidet med overvannsystem fortsetter, og Myrerbekken blir lagt i rør under riggområdet. Hittil er det sprengt ut 256 meter av søndre tunnelløp, 193 meter av nordre tunnelløp samt 55 meter av omlastestasjonen.

Transformatorstasjonen reiser seg
Arbeidene på transformatorstasjonen fortsetter. Arbeidene er av ikke-støyende karakter.

Svarfrist fredag for støytiltak fasade
Jernbaneverket minner om fristen førstkommende fredag 7. november 2014 for signering og retur av avtaledokumentene for naboer som har fått tilbud om støydempende tiltak på fasaden. Fristen er endelig. Dokumentene ble sendt ut 17. oktober, og tiltakene oppfyller kravene til støydemping av bygge- og anleggsstøy fra Åsland riggområde. Dersom dere har spørsmål knyttet til støytiltakene, bes dere snarest kontakte oss. Det er viktig for Jernbaneverket og beboere at støytiltakene kommer på plass.

Jernbaneverket har også sendt skisser til løsning av skjerming av uteplasser, og ber om at de som ennå ikke har gitt tilbakemelding på disse, gjør det.

Åpent møte
I underkant av 40 beboere på Bjørndal og Åsland deltok på det annonserte åpne møtet torsdag 30. oktober. På sakslisten sto status og fremdrift for arbeidene på Åsland, rystelser og rystelsesmålinger, støyskjerm på Beveråsen og videre planer for Åsland-området. Møte ble avsluttet med spørsmål fra salen. Presentasjonene fra møtet blir lagt ut på www.bjorndal.no i løpet av uka.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
- Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen