Reguleringsarbeidet Farriseidet - Porsgrunn: Utvidet varslingsområde

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeide for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor - utvidet varslingsområde på strekningen Larvik grense - Markavegen.

6. oktober 2011 varslet Jernbaneverket igangsetting av reguleringsplanarbeid (mindre reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt 12.juli 2010 har jernbaneverket under arbeid med byggeplanleggingen sett det ønskelig å gjøre noen endringer av den opprinnelige planen.

Underveis i prosessen med reguleringsendringene har vi sett behov for å etablere en bedre hovedatkomst fra Ny E18 til hovedriggområde Nøklegård, samt bedre forbindelser mellom deponiområdene. Det er også ønskelig å utvide riggområde Nøklegård hvor hovedtyngden av tunnelarbeidet vil bli drevet fra.

Jernbaneverkets ønske med dette er å oppnå rasjonell anleggsdrift hvor vi i minst mulig grad vil belaste E18 og øvrig vegnett, spesielt med tung massetransport. Vi ønsker samtidig at etablering av disse forbindelsene også kan komme til nytte i ettertid i forståelse med grunneiere og berørte interesser.

Så langt er ikke endringene tegnet ut i detalj. Dette arbeidet starter nå og vil pågå i tiden fremover til midten av desember. Vi ønsker å legge ut hele omreguleringen for Vestfoldbanen parsell 12.2 til offentlig ettersyn før jul. Det utvidede varselet har som hensikt å gjøre oppmerksom på at arbeidet er igangsatt, samt å gi anledning til å komme med innspill.

 Kartet viser det utvidede varslingsområdet For større versjon, se i menyen til høyre.

Jernbaneverket administrerer planarbeidet etter avtale med Porsgrunn kommune  (jfr. PBL § 3-7) frem til endelig sluttbehandling i kommunen. Sluttbehandlingen skal i hht plan-og bygningsloven foretas av kommunen. Målsettingen er å ha sluttbehandlet planen med vedtak i Porsgrunn kommune før påske neste år.

Frist for uttale til dette varselet er satt til 8.desember 2011.
Uttaler kan sendes til: 

Jernbaneverket Utbygging
Att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Eller e-post hear@jbv.no
Tlf. 915 37 655