Utslippssøknad på høring

Jernbaneverket har søkt om tillatelse til utslipp av vann fra anleggsdriften i forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn.

Søknaden gjelder for anleggsvann fra tunnelene og dagsonene til den 23 km lange strekningen.  Forurenset vann fra anleggs- og tunneldrift blir samlet opp og renset før det slippes ut.

Vannet det søkes om utslippstillatelse for etter forurensningslovens §§ 11 og 16, er gruppert i tre kategorier:  

1.     Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften. Dette er utslipp fra renseanlegg inkl. oljeutskiller. Det som er karakteristisk for dette utslippet, er partikler fra boring/sprengning og nitrogenholdig vann som er pH-justert.

2.     Avrenning fra deponiområde. Dette er utslipp fra sedimenteringsbasseng/

sedimenteringsgrøfter. Karakteristisk for dette vannet er at det rett etter de første regnskyllene er noe finmateriale fra sprengning samt litt nitrogen i vannet.

3.     Avrenningsvann fra dagsonearbeider. Det som er karakteristisk for dette vannet er at det inneholder mer jordpartikler den de to foregående, og mindre nitrogen.

Utslippssøknaden gjelder flere anleggsområder langs traseen i Vestfold og Telemark. Derfor blir søknaden behandlet av både Fylkesmannen i Telemark og  Fylkesmannen i Vestfold.

Relaterte dokumenter finnes i høyremenyen.

Fylkesmannen i Vestfold ber om at merknader sendes dem innen 31. mai. fmvePostmottak@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Vestfold, postboks 2076, 3103Tønsberg. 

Fylkesmannen i Telemark ber om at merknader sendes dem senest fire uker etter kunngjøringen 24/4-12. postmottak@fmte.no, Fylkesmannen i Telemark, postboks 2603, 3702 Skien.

Evt. spørsmål til Jernbaneverket kan rettes til prosjekteringsleder Anette Werkland, tlf. 916 56 274, wean@jbv.no