Suksess med strukturlyddemping

Ulemper med strukturstøy fra togtrafikken var et hett tema før tunnelene på den nye Askerbanen mellom Sandvika og Asker ble bygd. Nå som tunnelene står ferdig, viser kontrollmålinger at alle støykrav er oppfylt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det kalles strukturlyd når vibrasjoner fra togene forplanter seg fra skinnene, gjennom grunnen og til bygninger i nærheten. Selv om vibrasjonene ikke er følbare, kan de gi lavfrekvent lydavstråling fra gulv, vegger og tak.


Da reguleringsplanene for strekningen Sandvika-Asker ble vedtatt, satte både Asker og Bærum kommuner en grenseverdi for strukturlyd på maksimalt 27 dBA for de mest støyende togene. Dette ble påklaget av Jernbaneverket, som fikk medhold hos Fylkesmannen.

- Vi mente 32 dBA var riktig med henvisning til bl.a. forskriftene i NS 8175. En lavere grense kunne utløst svært kompliserte og kostnadskrevende tiltak, noe som ville fått konsekvenser både for byggingen av Sandvika-Asker og for senere tunnelprosjekter, sier Jernbaneverkets Anne Kathrine Kalager, som i sin tid ledet prosjekteringen.

Fullskalaforsøk

- Strukturlyd er vanskelig å beregne på forhånd, og vi var usikre på om vi ville greie å oppfylle også kravet på 32 dBA. For å få kunnskap om hvilke løsninger som gav best effekt, gjorde vi en serie med fullskala forsøk i mars 2004 da Skaugumtunnelen i Asker sentrum nettopp var ferdig utstprengt, fortsetter hun.

I dette området er det en strekning på ca. 200 meter hvor fjelloverdekningen er svært liten, stedvis bare 2-3 meter, slik at utfordringene knyttet til strukturlyd er særlig store.

- Ved forsøkene bygde vi opp flere korte testspor, og en spesialbygget godsvogn med ”vibrator” ble brukt for å simulere vibrasjoner fra et tungt godstog. På grunnlag av disse målingene valgte vi ut kombinasjoner av lyddempende matter og sprengstein i underbygningen som vi brukte da tunnelen ble gjort ferdig, opplyser Kalager.

Sannhetens time

 Høsten 2005 ble tunnelen tatt i bruk, og siden den gang er det gjort en serie kontrollmålinger for å sjekke om strukturlydkravene er oppfylt. Arbeidet er utført av Brekke & Strand akustikk AS, som er det ledende rådgiverfirmaet innenfor fagfeltet akustikk, støy og vibrasjoner.

- Vi målte i 21 boliger i det aktuelle området, og alle steder er grensen på 32 dBA oppfylt. Bakgrunnsstøyen i området ligger på rundt 30 dBA, og vi greide knapt å registrere en eneste togpassering med måleutstyret, sier siv.ing. Sigmund Olafsen i Brekke & Strand.

- Altså gir målingene trygghet for at de valgte løsningene har virket etter hensikten, men vi har fått lite kunnskap om hvor godt de virker. Kanskje har de valgte løsningene vært overdimensjonert? Hvis vi hadde greid å måle flere togpasseringer, ville vi fått et bedre grunnlag til å vurdere omfanget av tilsvarende tiltak i framtida, sier Olafsen.