Vålåsjø kryssingsspor

Byggingen av det nye kryssingssporet på Vålåsjø på Dovre-platået vil føre til økt kapasitet på strekningen. Sammen med andre planlagte kryssingsspor, vil det bety en vesentlig kapasitetsøkning for Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Det var i utgangspunktet ønskelig med et kryssingsspor på Fokstua stasjon, men dette ble ikke godkjent av hensyn til naturreservatet. Vålåsjø ble derfor valgt som plassering av det nye kryssingssporet på Dovrefjell, sier prosjektleder Esad Karahasan.

Lange tog
Vålåsjø kryssingsspor blir 700 meter langt, og vil derfor kunne håndtere de lengste godstogene på Dovrebanen. På en banestrekning med mye godstrafikk, vil et nytt og langt kryssingsspor ha betydning for en smidigere og mer fleksibel togframføring.

Persontog-trafikken vil også nyte godt av fleksibiliteten et slikt spor fører til. Ruteopplegget vil kunne bli mer robust og forsinkelser kan reduseres ved å forflytte kryssinger.

Anleggsperiode
Konkurranse/prosjektering av kryssingssporet er allerede i gang. Fram mot sommeren vil det bli gjennomført befaringer, innmåling og grunnundersøkelser. Parallelt med dette arbeidet utarbeides det detaljplan og byggeplaner for arbeidene som planlegges utført i 2010 og 2011. Utarbeidelse av reguleringsplan er allerede igangsatt.

- Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2011. Planen er at Vålåsjø kryssingsspor skal bygges for i underkant av 90 millioner kroner, forteller Karahasan.

Miljøhensyn
Prosjektet legger vekt på den miljømessige siden av å bygge et jernbaneanlegg på Dovrefjell. Vålåsjø ligger på et høyfjellsområde med sårbar natur, verdifullt dyreliv og kulturlandskap. Flere områder på Dovrefjell er regulert av Naturvernloven.

Området ved Vålåsjø er derimot vist som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Gjennom hele prosessen fra hovedplan til byggefase legges det opp til å unngå unødige inngrep, skader og forstyrrelser av naturen i området.


Det nye kryssingssporet vil strekke seg langs hele det etablerte stasjonsområdet på Vålåsjø.