Nye Nydalen stasjon åpnet

Mandag 11.januar ble den nye holdeplassen i Nydalen på Gjøvikbanen offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Dermed er den gamle utslitte holdeplassen fra 1946 erstattet av en ny og tidsmessig holdeplass i et område med stor vekst i antall arbeidsplasser.

Nydalen holdeplass ble offisielt åpnet av Samferdselsminster Magnhild Meltveit Kleppa 11/1 -2010. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong> 
På vel tre år er trafikken til og fra Nydalen holdeplass fordoblet, og veksten ventes å fortsette.

- Nydalen stasjon ligger i et område der det er helt avgjørende å få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ved åpningen av holdeplassen. Oppgraderinga her er eit eksempel på det enorme fornyings- og vedlikehaldsarbeidet som nå foregår på det norske jernbanenettet, ikke minst her i Oslo-området, sa ministeren.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sa ved åpningen at den nye Nydalen holdeplass er et godt eksempel på den store jobben som er satt i gang med fornyelse og oppgradering av holdeplasser og stasjoner. - Det er et langsiktig mål å modernisere de mange stasjonene rundt om i landet som i dag er av varierende standard.

Utforming og kvalitet på stasjonene er svært viktig for den totale reiseopplevelsen og dermed også avgjørende for jernbanens konkurransekraft, sa jernbanedirektøren.

Nydalen holdeplass


Holdeplassen i Nydalen har nå ca 2800 passasjerer i uka. Dette er mer enn en dobling i løpet av de siste tre-fire årene. I Nydalen er det ca 18 000 arbeidsplasser og det bor ca 2 200 mennesker i nærheten av holdeplassen. Det er derfor ventet at veksten i trafikken på holdeplassen vil fortsette. Den nye holdeplassen har kostet 22 millioner kroner, inkludert et bidrag på fire millioner fra Oslopakke 2. Statens vegvesen bygger ny gang- og sykkelveg langs Ring 3 og arbeidene med holdeplassen er utført i nært samarbeide mellom Jernbaneverket og Vegvesenet. Gang- og sykkelveien med direkte adkomst til plattformen åpner sommeren/høsten 2010 og da blir også adkomstforholdene til en nye holdeplassen bedre. Den nye holdeplassen ligger litt lenger sør enn den gamle holdeplassen som var fra 1946.

Hovedentreprenør for Nydalen holdeplass har vært Mesta AS.

Nydalen holdeplass, Gjøvikbanen. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>