Grong stasjon fjernstyrt

Nylig ble trafikken over Grong stasjon fjernstyrt. Overgangen fra manuell styring av trafikken til fjernstyring vil bidra til økt kapasitet og økt fleksibilitet i trafikkavviklingen på Nordlandsbanen. Dette er et ledd i fjernstyringen av hele Nordlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

Grong stasjon som fram til nå har vært døgnbemannet av togekspeditører, ble fra og med torsdag 14. oktober kl 14.00 fjernstyrt fra Trafikkstyringssentralen i Trondheim.

Arbeidene med å fjernstyre stasjonen ble utført av Baneservice. - Hovedtyngden av arbeidene har bestått i å koble om det innvendige NSI-63 sikringsanlegget på stasjonen, forteller prosjektleder Eivind Skorstad. – Utendørs har vi blant annet fjernet og/eller tilpasset utvendige signaler, drivmaskiner, sporfelt,  automatisk togkontroll(ATC), baliser og stasjonens blokktelefoner.

De nødvendige tilpassingene i Trafikkstyringssentralen og omprogrammering av fjernstyringsanleggets undersentraler har blitt utført av ABB.

Oppsynsmann for signal, Geir Inge Grande idriftsetter fjernstyringen av stasjonen torsdag 14. oktober kl 14:00. (Foto: Jernbaneverket/Helge Formo)FATC på strekningen Grong-Agle
Endringene i infrastrukturen. på Grong stasjon er å anse som vesentlige, noe som har utløst krav om ombygging fra delvis automatisk togkontroll (DATC) til  full automatisk togkontroll (FATC). – Vi har derfor i tillegg til å fjernstyre Grong stasjon, bygd FATC på strekningen Grong-Agle, forteller prosjektlederen. – Disse arbeidene ble utført av entreprenøren El-Connection ApS og hele prosessen fra anbudsrunde til ferdigstilling har tatt litt over tre måneder, noe som er meget kort tid.

Fjernstyring av Nordlandsbanen
Arbeidene med å fjernstyre Nordlandsbanen har pågått i mange år. Allerede i 1985 ble stasjonene på strekningen Trondheim-Grong fjernstyrt. Grong stasjon ble da bygd om som grensestasjon uten mulighet for fjernstyring. I 2007 ble fjernstyringen for strekningen fra Grong til Majavatn idriftsatt.

Arbeidene med å fjernstyre strekningen fra Majavatn til Eiterstraum er i all hovedsak ferdig, og anlegget kan idriftsettes så snart testing og sluttkontroll av anlegget er gjennomført. – Dette prosjektet har dessverre blitt nedprioritert med hensyn til signalressurser, forteller Skorstad. - Jeg tør derfor ikke å si når fjernstyringen for denne strekningen blir idriftsatt. Fjernstyring av denne strekningen vil i likhet med fjernstyringen av Grong stasjon, bidra til å øke kapasiteten og fleksibiliteten på Nordlandsbanen, så vi håper selvfølgelig at det vil skje om ikke så altfor lenge.

Arbeidene med å fjernstyre og bygge FATC på resten av Nordlandsbanen, strekningen fra Mosjøen til Bodø, har også kommet langt. Stasjonene på denne strekningen skal etter planen bygges med Merkur sikringsanlegg. I og med at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til godkjenningen av den type sikringsanlegg er arbeidene med fjernstyringen videre fra Mosjøen stanset opp inntil dette er avklart.

EL-Connection kobler kabler i utvendig signalskap. (Foto: Jernbaneverket/Elisabeth Skjelsvold Berg)

Grensestasjon mot Namsosbanen
- Det har hele tiden vært et mål at også Grong stasjon skal fjernstyres, forteller prosjektleder Eivind Skorstad. En av årsakene til at dette ikke har blitt gjort tidligere er at det i fjernstyringen for Trondheim-Grong og Grong-Majavatn ikke er lagt opp til en integrert løsning med Namsosbanen. Denne utfordringen er nå løst. Namsosbanen har i forbindelse med fjernstyringen av Grong stasjon signalteknisk blitt koblet fra Nordlandsbanen.

Fjernstyring frigir togekspeditørressurser
På grunn av at idriftsetting av fjernstyringen av Nordlandsbanen nord for Majavatn har tatt lenger tid enn først forutsatt og at Jernbaneverket ikke har rekruttert et tilstrekkelig antall nye togekspeditører, har det oppstått mangel på den type ressurser. Fjernstyringen av Grong stasjon vil bidra litt til å bedre situasjonen for denne type ressurser for Nordlandsbanen.