GSM-R utbygging

Høsten 2006 avsluttet Jernbaneverket anleggsarbeidene i forbindelse med utbygging av GSM-R på det norske jernbanenettet. Jernbanens nye mobilnett ble som planlagt tatt i bruk som nødkommunikasjon den 1. januar 2007.

450 jernbanetunneler er utstyrt med GSM-R antenner. (Foto: Øystein Grue)I løpet av 2007 skal resterende funksjonalitet utvikles og inkluderes i nettet slik at GSM-R kan tas i bruk som togradio i løpet av 2007. Det betyr også at den gamle analoge togradioen - Scanet - kan fases ut.


Norge er blant de første landene i Europa som har et full utbygd og operativt GSM-R system. GSM-R sikrer effektiv kommunikasjon mellom lokomotivfører og togleder. Sikker kommunikasjon er viktig både ved normal togtrafikk og for å hindre at farlige situasjoner oppstår.

Prosjektomfang

GSM-R prosjektet omfattet totalt 3,900 km jernbane, og rangeres som et av de ledende telekommunikasjonsprosjektene i Norge. I alt er det bygget 650 basestasjoner, inkludert transmisjon. Installasjon av systemer og utstyr for å sikre radiodekning i om lag 600 tunneler innebar særlige utfordringer for prosjektet.

GSM-R systemet består ellers av et kjernenett som har grensesnitt mot syv togledersentraler spredd rundt om landet. Hele nettverket overvåkes døgnkontinuerlig fra det nye operasjonssenteret på Marienborg i Trondheim.

Utbyggingsrekkefølge

Etter krav fra Statens jernbanetilsyn ble strekninger uten godkjente systemer for nødkommunikasjon prioritert da utbyggingsrekkefølgen skulle fastlegges. Byggestart fant sted på Nordlandsbanen høsten 2003.

Tre år senere var GSM-R ferdig utbygget på hele jernbanenettet. Samtlige strekninger ble individuelt godkjent av Statens jernbanetilsyn før GSM-R kunne tas i bruk på den enkelte strekning.

Sikkerhet

GSM-R er videreutviklet fra den ordinære GSM-standarden. Systemet tilfredsstiller strenge krav til dekning, tilgjengelighet og sikkerhet for togtrafikk. Mobilnettet har flere prioritetsnivåer på samtaler, og i tillegg funksjoner som sikrer rask oppkoblingstid, nødanrop og gruppesamtaler.

Europeisk standard

GSM-R er det første nettet som er bygget ut med full dekning langs jernbanesporet og i samtlige tunneler. Den digitale teknologien kan erstatte mer enn fem analoge systemer som til nå har vært i bruk i Norge.

Tilsvarende systemer bygges også ut i andre europeiske land. GSM-R er dermed et viktig bidrag til standardiseringen av togtrafikken i Europa.

Hva gir GSM-R?

  • Full kommunikasjonsdekning på alle spor og tunneler.
  • Rask og pålitelig kontakt mellom togleder og tog.
  • Færre kommunikasjonssystemer og mer effektiv drift.
  • Færre tekniske hindre for trafikk over landegrenser.
  • Tilrettelegger for økt konkurranse i togtrafikken.
  • Nye funksjoner og tjenester.
  • Digital teknologi.