Fornebubanen ute av Lysaker stasjon

Hallen for endestasjonen til Fornebubanen, som var planlagt under jernbanesporene på Lysaker stasjon, er nå tatt ut av Jernbaneverkets ombygging av stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingen av Lysaker stasjon fullføres uten tilpasning til Fornebubanen. (Foto: C&Z)Det har lenge vært diskusjon om kollektivbetjeningen av Fornebu-området. Et tidligere vedtak om å bygge en førerløs automatbane ble omgjort av Akershus fylkesting 10. mai 2007.


I steden ønsker fylkestinget en bybane (trikk) med forbindelse inn til Oslo. Fram til denne bybanen er realisert, skal forbindelsen betjenes med miljøvennlige busser. På strekningen Lysaker-Fornebu etableres en egen kollektivtrasé som på et senere tidspunkt kan benyttes til bane.

Oppdrag for Fylkeskommunen

Automatbanen var planlagt med Lysaker som endestasjon, hvor det skulle bygges en stasjonshall for Fornebubanen under de to sydligste jernbanesporene.

Det var forutsatt at Jernbaneverket på oppdrag fra Fylkeskommunen skulle bygge denne betongkonstruksjonen som en del av den ombyggingen som nå pågår ved stasjonen.

- Jernbaneverket har mottatt brev fra Akershus fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med avbestilling av disse arbeidene. Vi har på vår side gitt vår entreprenør PEAB melding om endringen, sier utbyggingssjef Knut Jørgensen i Jernbaneverket.

Nektet å endre reguleringsplanen

 Fordi endestasjonen for Fornebubanen var nedfelt i reguleringsplanen for Lysaker stasjon, søkte Jernbaneverket Bærum kommune om dispensasjon på dette punktet.

Dette ble avslått av kommunen, et vedtak som innebar at anleggsarbeidene på Lysaker ville måtte stanses i påvente av at en bybaneløsning ble ferdig prosjektert. Jernbaneverket anket derfor kommunens vedtak inn for Fylkesmannen.

Fordi saken er av stor betydning både regionalt og nasjonalt, besluttet Miljøverndepartementet å overta behandlingen av klagesaken. I midten av september 2007 ble det kjent at Departementet gir Jernbaneverket medhold.

Hindrer ikke en bybane

 Departementet påpeker at selv om Lysaker ferdigstilles etter gjeldende planer, viser foreløpige vurderinger fra bl.a. Statens vegvesen og Asplan Viak AS at det er flere mulige løsninger for å føre en bybane gjennom Lysaker med god overgangsmulighet til tog. Ingen av de konstruksjonene som nå er under bygging vil være til hinder for dette.

Departementet mener derfor at det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for at en bybane kan bygges på et senere tidspunkt.