Entrepriser Lysaker stasjon

Mange entreprenører er involvert i byggingen av ny stasjon på Lysaker. Noen entreprenører utfører grunnarbeidene mens andre står for de jernbanetekniske arbeidene. Fra første spadetak ble tatt i januar 2006 og fram til stasjonen ferdigstilles sommeren 2009 vil følgende entreprenører ha utført arbeider på Lysaker stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Spunting våren 2006 (Foto: Øystein Grue)

Grunnarbeider


Prosjekteringen av grunnarbeidene på Lysaker stasjon har blitt utført av rådgivningsfirmaet COWI AS. Selskapet har utarbeidet byggeplan og anbudsdokumenter for samtlige underbyggingsarbeider. Cowi utarbeider også arbeidstegninger og er ansvarlige for å følge opp disse i byggeperioden.

Snøhetta er ansvarlig for arkitektur og landskapsarkitektur mens NGI er ansvarlig for geoteknikk og ingeniørgeologi på Lysaker stasjon.

Forberedende arbeider (LY01)

Veidekke Entreprenør AS startet med de forberedende arbeidene på Lysaker stasjon i januar 2006. Selskapet har revet flere kontorbygninger og gamle fabrikkbygninger på Barnengen-tomta. Det har her blitt bygd ny adkomstvei med drosjeholdeplass, samt plass for av- og påstigning fra privatbil.

For å verne Lysakerelva og dens ørretbestand har Veidekke også etablert en rørledning som fører overskuddsvann fra anleggsområdet på Lysaker stasjon og Lysaker vest ut i fjorden. Denne entreprisen omfattet i tillegg en forlengelse av Elveveien i retning Mølla samt omlegging av vann- og avløpsanlegg samme sted.

Spuntarbeider (LY03)

 I løpet av to helger våren 2006, mens togtrafikken var innstilt, ble det utført omfattende spuntearbeider på stasjonsområdet. Seierstad Pelemaskiner AS slo da ned spunt over en strekning på 300 meter (ca. 4300 m2). Spunt er stålvegger som slås ned i bakken og forankres med stag til fjell. Dette ble gjort for å støtte opp togsporet og sikre at grunnen ikke skulle rase ut i forbindelse med utgravning av masse på stasjonsområdet.

Granfoss bru (Foto: C&Z)Ny Granfoss bru og omlegging av Vollsveien (LY04)

Den ca 50 meter lange stålbjelkebrua over jernbanen i Vollsveien, Granfoss bru, ble bygget av Betonmast Entreprenør AS. Denne entreprisen omfatter også omfattende omlegginger av kabler og vann- og avløpsledninger, samt omlegging av Vollsveien på strekningen fra Granfoss bru til nærmeste rundkjøring i sør.

Veien vil på denne strekningen etter hvert bestå av tre kjørefelt. To av kjørefeltene ble ferdigstilt første helga i april 2008, mens et tredje kjørefelt vil bli bygget senere. Statens vegvesen har bidratt økonomisk til standardhevningen av veien.

Grunnarbeider Lysaker stasjon (LY05)

Grunnarbeidene på Lysaker stasjon utføres av PEAB AS. Denne entreprisen omfatter alle grunnarbeider ved utvidelsen av stasjonsområdet fra to til fire spor, bygging av ny bru over Lysakerelva samt ombygging av bussterminalen og andre tilstøtende arealer.

PEAB har også stått for utvidelsen av østre del av Lysakerlokket over E18. Dette har blitt gjort for å bedre forbindelsen mellom trafikknutepunktene og Lysaker torg. Ved siden av E18 vil det bli bygd ny adkomst med trapper og heiser fra lokket og ned til kollektivterminalen og stasjonsområdet. Oppe på Lysakerlokket planlegges blant annet sykkelsti, ny drosjeholdeplass og av- og påstigningssone for privatbiler.

Skinnekapping (Foto: Sven Goll)

 

Jernbanetekniske arbeider

Jernbaneverket Utbygging har selv stått for prosjekteringen av de jernbanetekniske arbeidene på Lysaker Stasjon. Dette inkluderer spor- og kontaktledningsanlegg, elektronisk signalanlegg, teleanlegg og hjelpekraftanlegg (svakstrømsanlegg).

Spor og kontaktledning (JBT-47)

 Balfour Beatty Rail Norge AS har fått ansvaret med å bygge spor- og kontaktledningsanlegg på stasjonen. I forbindelse med idriftsettelsen av de to nye sporene som åpnet sommeren 2007 bygde selskapet noe midlertidig og noe permanent anlegg, og i 2009 vil Balfour Beatty Rail bygge nytt spor- og kontaktledningsanlegg for spor 3 og 4, samt permanent anlegg for spor 1 og 2. Det vil i vest bli lagt inn to nye sporkryss som senere vil kobles med det nye sporet mellom Lysaker og Sandvika.

Overbygningsarbeidene omfatter 5000 meter spor (UIC60) og 10 sporveksler, mens kontaktledningsarbeidene omfatter montering av 9 400 meter kontaktledning, 13 000 meter returledning og 6 500 meter beskyttelsesjording.

Elektronisk signalanlegg (JBT-50)

 Jernbaneverket har inngått kontrakt med Siemens AS om nytt signalanlegg for Lysaker stasjon og Lysaker-Sandvika. Siemens skal montere elektronisk sikringsanlegg av typen SIMIS-C med FATC (fullt utbygd automatisk togkontroll).

Samme type signalanlegg ble bygd på strekningen Sandvika-Asker, og vi vil nå få samme type signalanlegg for hele den nye strekningen Lysaker - Asker. Siemens skal i tillegg oppgradere ATC-anlegget på den gamle Drammenbanen fra DATC (delvis utbygd automatisk togkontroll) til FATC, og dette arbeidet er allerede godt i gang.

Teleanlegg (JBT-44)

 Nytt anlegg for publikumsinformasjon (PIA) på Lysaker stasjon, nytt teleanlegg (togradio, blokktelefoner mm.), samt tilhørende tekniske installasjoner skal installeres av Lefdal Telematikk AS. Riving og demontering av gamle anlegg inngår også i oppdraget.

Kontrakten med Lefdal omfatter i tillegg midlertidig flytting av Lysaker blokkpost. En blokkpost er skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid kun kan befinne seg ett tog av gangen. Denne omleggingen ble gjort sommeren 2007, da to nye spor ble tatt i bruk, og den skal vare fram til stasjonen står ferdig.

Hjelpekraftanlegg (svakstrømsanlegg) (JBT-45)

 Hjelpekraftanlegget på Lysaker stasjon vil bli installert av Hafslund Entreprenør AS. Selskapet skal installere alt utstyr som trengs for å ta i mot strøm fra den lokale energileverandøren og fordele den til de ulike tekniske installasjonene på stasjonen, som f.eks. sporveksler og lys på plattformer - kort sagt all elektrisitet unntatt selve kjørestrømmen.

 

Diverse andre arbeider

Jernbaneverket må som en del av utbyggingen av Lysaker stasjon utføre arbeider også utenfor selve stasjonsområdet. 
Ny Tøffe barnehage

Ny Tøffe barnehage

 Jernbaneverket har som en del av utbygginga av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika bygd ny Tøffe barnehage. Barnehagen som tidligere lå nær sporet like vest for Lysaker stasjon, flyttet i desember 2005 inn i nye lokaler i Fagerhøyveien på Stabekk. Barnehagen består i dag av en ombygd sveitservilla som huser en avdeling med 18 barn og et nybygg med to avdelinger. Jobben ble utført av entreprenørselskapet Georg Andresen & sønner AS.

Lokale støytiltak (LY02 og LY10)

I forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika og ombygging av Lysaker stasjon, er det utarbeidet en rapport omhandlende luftoverført lyd for omkringliggende områder. COWI AS og Brekke & Strand akustikk AS har beregnet lydnivå på uteplasser og oppholdsrom.

For de eiendommer der beregningene har vist en overskridelse av grenseverdiene har avbøtende tiltak blitt foreslått. Dette kan være etablering av lokal støyskjerm for uteplass, etterisolering av vegger samt innsetting av støydempende ventiler og støyisolerende vinduer.

Støyskjermingstiltakene er delt inn i  to entrepriser. Moderne Byggfornyelse AS utfører lokale støyskjermingstiltak 41 eneboliger på Lysaker øst og Lysaker vest (LY02). Kontraktssummen er på 11, 7 millioner eks mva., og arbeidene utføres fra høsten 2008 til høsten 2009.

Den andre entreprisen omfatter støyskjermingstiltak på 16 boenheter i sameiet Sollerudveien 2 A-D på Lysaker øst (LY10). Disse arbeidene skal utføres av Lutro Bygg AS i perioden mars-juni 2009. Kontraktssummen på denne entreprisen er på ca 2 millioner eks mva.

Jernbaneverket har i aktuelle områder også etablert støyskjermer langs jernbanelinja.