Steinull mot støy

I en fart på 10 meter i timen har bunnen av den nye Bærumstunnelen denne høsten blitt dekket med matter av steinull. Hensikten er å motvirke at støy og vibrasjoner fra togene sprer seg gjennom fjellet til boliger på overflaten.

Legging av matter i Bærumstunnelen tidligere i høst. (Foto: Hilde Lillejord)Det kalles strukturlyd når vibrasjoner fra togene forplanter seg fra skinnene, gjennom grunnen og til bygninger i nærheten. Selv om vibrasjonene ikke er følbare, kan de gi lavfrekvent lydavstråling fra gulv, vegger og tak. Bygninger som er fundamentert direkte på fjell er mest utsatt.

For å minske vibrasjonene og begrense strukturstøyen en togpassering påfører omgivelsene, isoleres altså gulvet i tunnelen mellom Lysaker og Sandvika med matter laget av steinull.

- Valget av nettopp denne type isolering er tatt på grunn av de positive erfaringene vi har fra tunnelene mellom Sandvika og Asker, forklarer byggeleder Nina Rognved, som kan fortelle at det har blitt foretatt kontrollmålinger etter denne strekningen ble åpnet for fem år siden. Målingene viste at strukturlydkravene på 32 dBA er oppfylt for alle boliger over tunnelen.

- På strekningen mellom Lysaker-Sandvika blir det benyttet to tykkelser av matter avhengig av hvor mye lyd som må dempes. Leverandøren av stålullmattene er danske Rock Delta som har mange års erfaring fra tilsvarende prosjekter i Norge og andre land, fortsetter Rongved.

- I tillegg blir det benyttet strukturlyddempende matter av typen Sylodyn over en strekning på 100 meter ved Sandvika hvor trengs ytterligere demping. På grunn av av lav overdekning over tunnelen,  trengs det her matter som demper mer enn det RockBallastmattene klarer, utdyper hun.

Til sammen skal legges omlag 47 000 kvadratmeter med ballastmatter i tunnelen. Mattene kan gjenvinnes i sin helhet og er i tillegg brannsikre inntil tusen grader og avgir minimalt med røyk ved en eventuell brann.