Rapporter og bakgrunnsinformasjon

Det er laget en rekke rapporter som grunnlag for arbeidet med reguleringsplan for Lysaker-Sandvika. Dette gjelder bl.a. utredning av alternative plasseringer for tverrslag. Rapportene kan lastes ned her.

Følg linkene for å laste ned rapportene som er beskrevet under. Filene er i pdf-format, slik at du må ha installert gratisprogrammet Acrobat Reader på maskinen for å kunne åpne filene.

1) Tverrslagsrapport (3,2 MB)
Jernbaneverket har vurdert 19 mulige alternativer til tverrslag på strekningen Lysaker-Sandvika. En omfattende utredning er gjennomført for finne fram til de beste alternativene.

Tverrslag er atkomsttunneler til selve hovedtunnelen. Tverrslagene brukes til anleggstrafikk i byggetida og opprettholdes som permanente nødutganger når banen tas i bruk.

Jernbaneverket foreslår å gå videre med planlegging av tverrslag på Skallum ved Gamle Ringeriksvei, ved Kirkeveien og ved tennisbanene øst for Engervannet. (08.04.2005)

2) Konseptvurdering for fjelltunnel (1,7 MB)
Denne rapporten vurderer fordeler og ulemper ved ulike drivemetoder (fullprofilboring kontra boring og sprengning), samt ett løp kontra to løp på strekningen.

Rapporten anbefaler at den 5,5 km lange tunnelen bygges i ett løp, og at byggemetoden blir konvensjonell sprengning med forinjisering som tettemetode. Dette vil bli ca. 780 millioner kroner billigere enn det minst kostbare alternativet med fullprofilboring. (19.05.2005)

3) Sprenggasser fra tunnel (130 kB)
Beboere nær påhuggsområdene for tunnel og tverrslag har stilt spørsmål om hvorvidt gasser fra tunnelsprengningene kan innebære skadevirkninger. Spørsmålet belyses i dette notatet. Konklusjonen er at det anses som utenkelig at utslipp av sprenggasser vil ha skadelig effekt på omgivelsene. (07.05.2005)

4) Rapporter om bygge- og anleggsstøy

 Bygge- og anleggstøy fra de foreslåtte tverrslagene og tunnelåpningene er vurdert i egne rapporter. Disse inneholder beregninger og støysonekart, samt vurderinger av avbøtende tiltak.

Det er utarbeidet separate rapporter for de ulike anleggsområdene:

5) Rapport om samordning av tverrslag (0,8 MB)
Fra politikere, velforeninger og andre i lokalmiljøet har det kommet innspill om å samordne tverrslagene til dobbeltsportunnelen med to tverrforbindelser til E18 som er planlagt i det samme området.

Rapporten, som inneholder en detaljert beskrivelse av de ulike alternativene og en sammenstilling av konsekvenser, konkluderer med at det ikke er samfunnsmessige gevinster ved en slik samordning. (26.09.2005)

6) Sammenlignende rapporter tverrslag (4-500 kB)

 Jernbaneverket har gjort nye, grundige vurderinger av mulige tverrslag ved Kokkerudlia, Gjønnes og Sjøholmen.

Det er utarbeidet egne rapporter som beskriver og sammenligner disse alternativene med de tre alternativene som Jernbaneverket foreslår. (22.09.2005)

7) Vurdering av trafikksikkerhet i anleggsperioden (500 kB)
Dette notatet vurderer de trafikksikkerhetsmessige sidene ved ulike foreslåtte kjøreruter for massetransport i anleggsperioden, med vekt på å få fram forskjeller mellom de ulike alternativene. (17.10.05)

8) Miljørisikovurdering av utslipp av drift- og drensvann fra tunnel (2,1 MB)
Anleggsperioden vil kunne medføre utslipp av tunnelvann med høyt innhold av partikler og nitrogen, samt høy pH-verdi. Utredningen vurderer risikoen ved ulike utslippsalternativer og foreslår tiltak for å hindre skadevirkninger. (01.06.05)

9) Etterundersøkelse blant anleggsnaboer (1,5 MB)
Jernbaneverket har gjennomført en rundspørring for å kartlegge hvordan beboerne opplevde naboskapet til utbyggingen som er avsluttet mellom Sandvika og Asker.

Undersøkelsen belyser hvordan naboene ble berørt av ulemper som støy, rystelser, støv og anleggstrafikk, samt tilfredsheten med informasjonen fra Jernbaneverket. (30.11.05)

10) Sammenligning mellom to og tre tverrslag (1,7 MB)
Denne rapporten sammenligner tunneldriving fra tre tverrslag (Skallum, Fossveien og Tennisbanen øst for Engervannet) med driving fra to tverrslag (Skallum og Ramstadsletta).

Basert på bl.a. økonomiske og framdriftsmessige forhold anbefaler rapporten drift fra tre tverrslag. (09.12.05)

11) Statusrapport Engervannet og Øverlandselva (700 kB)
Jernbaneverket har ønsket en førundersøkelse for å dokumentere tilstanden i Engervannet og i Øverlandselva før anleggsarbeidene starter. Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA). (15.12.05)

12) Rapport om miljøgifter i Engervannet (500 kB)
I samband med utbyggingen planlegges en turvei langs sydøstre del av Engervannet, samt en anleggsvei ved vannets innløp. Norsk institutt for vannforskning har undersøkt konsentrasjonene av aktuelle miljøgifter i vannet, samt vurdert evt. tiltak for å hindre mobilisering av miljøgifter under gravearbeider. (30.01.06)

13) Naturfaglige vurderinger og registreringer (3,7 MB)
Rapporten beskriver naturmiljøet som blir berørt av utbyggingen, vurderer konsekvenser av anleggsarbeidet og kommer med forslag til avbøtende tiltak. (27.02.06)

14) Miljøvurdering av alternative drivemetoder (1,5 MB)
Konsulentfirmaet Asplan Viak gjort en utredning av hvordan de ulike drivemetodene vil påvirke miljøet i anleggsfasen. Konklusjonen er at drift med TBM samlet sett reduserer omfanget av anleggsulemper, men uten at de negative påvirkningene av nærmiljøet elimineres.

Etter Jernbaneverkets oppfatning står ikke miljøgevinstene ved TBM-drift i forhold til de store merkostnadene som denne drivemetoden innebærer. (21.03.06)

15) SINTEFs vudering av drivemetode (1,7 MB)
På oppdrag fra Jernbaneverket har SINTEF utført en uavhengig vudering av ulike drivemetoder for tunnelen mellom Lysaker og Sandvika.

SINTEF har ikke påvist avgjørende forskjell i forhold til Jernbaneverkets beregninger, som viser at tunnelboremaskin (TBM) blir betraktelig dyrere enn sprenging, og at byggetiden blir lengre.(20.03.06)

16) Program for miljøoppfølging i anleggsfasen (700 kB)
Jernbaneverket utarbeider et eget miljøoppfølgingsprogram som regulerer ulike miljøforhold i anleggsfasen. Dette programmet legges ut til offentlig høring sammen med reguleringsplanen.

Etter høringsperioden blir programmet videreutviklet. Det endelige programmet innarbeides i kontraktene med entreprenører og leverandører. (14.06.06)

17) Vurdering av tursti langs Engervannet (570 kB)
Bærum kommune har i forbindelse med planarbeidet tatt initiativ til å få innarbeidet en tursti rundt Engervannet i planforslaget. Dette notatet vurderer konsekvensene av en slik tursti. (28.02.06)

18) Vurdering av trafikksikkerheten ved alternative kjøreruter på veinettet i Bærum i anleggstiden (200 kB)
Dette notatet gir en enkel vurdering av risikobildet, med vekt på å få frem forskjeller ved de ulike alternative kjørerutene for anleggstrafikk og massetransport. (14.06.2006)