Godsterminal på Ganddal

Ganddal godsterminal er en bil- og baneterminal som erstatter dagens godsterminal i Stavanger. Terminalen har vesentlig høyere kapasitet og fleksibilitet til å håndtere framtidig etterspørsel av gods, samtidig som kapasitet på sporet mellom Sandnes og Stavanger frigjøres og kan nyttes til persontrafikk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ganddal godsterminal blir Stavangerområdets nye godsknutepunkt. Med sin plassering og kapasitet blir terminalen et viktig bidrag til framtidig godstransport på Jæren. Byggetiden er beregnet til to år med ferdigstillelse i desember 2007.

Oppbrukt kapasitet

Kapasiteten ved dagens godsterminal i Stavanger sentrum er oppbrukt. Korte spor gir utslag i urasjonell drift og tilretteleggingen for speditører er dårlig. Terminalen ligger i et tett befolket område og tungtrafikken utøver en stor støyfaktor i sentrumsgatene.

Økt konkurranseevne

Ved å etablere en moderne godsterminal på Ganddal utenfor Sandnes reduseres reisetiden og godstog kan kjøre tur retur Oslo – Jæren på ett døgn, noe som bidrar til å øke jernbanens konkurranseevne. Behandlingen av gods vil gå raskere, noe som vil komme publikum og næringsliv til gode.

Den nye terminalen på Ganddal skal kunne håndtere dagens behov for gods ved høy belastning samt antatt fremtidig vekst. Speditører skal ha mulighet til å etablere seg på et såkalt speditørområde med moderne fasiliteter, i umiddelbar nærhet til terminalen.

Med et godsknutepunkt på Ganddal frigjøres strekningskapasitet på sporet mellom Sandnes og Stavanger og kan brukes til persontrafikk.

Terminalen får god tilgjengelighet til det offentlige veinettet. Nye Rv44 står etter planen ferdig høsten 2007. Et rekkefølgevedtak sier at nye Rv44 skal åpnes for alminnelig trafikk før godsterminalen på Ganddal kan tas i bruk. Den nye Rv44 vil avlaste Ganddal bydel og Sandnes sentrum.