Plass for bedre togtilbud i Drammen

Sporene på Skamarken og Sundhaugen i Drammen fornyes og utvides for å gi plass til parkering av flere tog. Arbeidene starter på Skamarken i midten av mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sporområdet på Skamarken skal utvides og fornyes. (Foto: Njål Svingheim)I år starter NSB innfasingen av 50 nye togsett av typen Stadler Flirt, som blir levert i både region- og lokaltogversjon. Den nye anskaffelsen vil øke setekapasiteten med totalt ca. 14 000 sitteplasser.  I desember 2014 skal det innføres en ny grunnrutemodell som vil gi et kraftig forbedret togtilbud for store deler av Østlandsområdet.

Innføringen av nye togsett og ny rutemodell innebærer behov for utbygging av områder for vending og hensetting av tog en rekke steder på Østlandet. Det kreves både flere spor og lengre spor, siden de nye Flirt-togene er lengre enn lokaltog-ene som brukes i dag.

For å ivareta behovet i Drammen, hvor det trengs plass til å hensette 15 togsett, ønsker Jernbaneverket å bygge om de nåværende hensettingsområdene på Skamarken og Sundhaugen. Skamarken ligger rett inntil Drammen stasjon, mens Sundhaugen ligger mellom stasjonen og Sundland skiftestasjon.

Store deler fornyes
På Skamarken fornyes det meste av dagens anlegg, og det gjøres plass til flere tog enn i dag. Totalt blir det sju spor; tre for hensetting av doble togsett og fire for hensetting av enkle sett.

Sporet til høyre skal forlenges fram til kulverten over Kreftingsgate.I tillegg skal vendesporet (spor 20) som ligger rett på nordsiden av hovedsporene, forlenges. Sporet som i dag slutter der banen krysser over Grønland, forlenges fram til Kreftingsgate. Dermed blir det plass til å vende et dobbelt togsett.

På Sundhaugen blir ombyggingen mindre omfattende.   En del av de jernbanetekniske anleggene skal skiftes ut, men lengden på alle spor blir som i dag. Her blir det plass til hensetting av fem togsett.

Anleggsarbeidene på Skamarken er planlagt å starte fra midten av mars. De tre sporene nærmest Drammenselva skal være klare til i bruk i andre halvdel av juni.

Deretter blir det etappevis ferdigstillelse av de øvrige sporene.  Hovedtyngden av arbeidene avsluttes i løpet 2012, men det vil bli noen sluttarbeider våren 2013.  Arbeidene på Sundhaugen starter senhøstes i år og avsluttes våren 2013.

Anleggsarbeid
På Skamarken skal totalt 2800 m med spor bygges eller rehabiliteres. Det øverste laget med masser skiftes samtidig ut, og det blir betydelig aktivitet med lastebiler, gravemaskiner og andre typer anleggsmaskiner. Fem mindre bygg rives.

Videre skal deler av kontaktledningsanlegget fornyes, og det blir omlegging av kabler, føringsveier og tilknytning til vann- og avløp. Det skal bygges fire serviceplattformer i terrenghøyde, samt bl.a. ny arealbelysning og inngjerding.

Det blir også arbeider langs hovedsporene mellom Grønland og Kreftingsgate. Blant annet skal det etableres en ny rørgjennomføring under sporene, noe som medfører gravearbeider på begge sider.

Fra tid til annen vil det være behov for å gjøre arbeider i umiddelbar nærhet av de to hovedsporene. Av sikkerhetsgrunner krever dette at den ordinære togtrafikken stanses, noe som av hensyn til passasjerene primært gjøres om natten og/eller i helgene.

Typiske slike arbeider kan være ombygging av kontaktledningsanlegget, strekking av kabler langs sporene, osv. Det benyttes gjerne dieseldrevne, skinnegående arbeidsmaskiner.

Ordinær arbeidstid vil være mellom klokken 07 og 19. Støyende arbeider utenom disse tidene utføres kun i samråd med kommunale helsemyndigheter, og det blir på forhånd utdelt nabovarsler til beboere i nærområdene.