Full fart utover høsten

Jobben med å fornye sporområdene på Skamarken og Sundhaugen fortsetter utover høsten, etter at de tre lengste sporene på Skamarken ble tatt i bruk før ferien. Prosjektet gjør det mulig å snu og parkere flere tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De tre  ferdigbygde sporene på Skamarken (spor 30-32), som ligger nærmest Drammenselva, ble benyttet til hensetting av regiontog og nattog mens Oslo S var stengt i seks uker i sommer (bildet til høyre).

Nå er arbeidene i full gang med spor 22-28, hvor tilsvarende arbeider skal gjøres. Dette betyr betydelig aktivitet med lastebiler, gravemaskiner og andre typer
anleggsmaskiner.

Det øverste laget med masser skiftes ut, før det legges nye spor. Deler av kontaktledningsanlegget skal fornyes, og det blir omlegging av kabler, føringsveier og tilknytning til vann- og avløp. Hele området får ny arealbelysning og inngjerding, og det bygges fire serviceplattformer i terrenghøyde, samt andre servicefunksjoner.

Totalt er det 2800 m med spor som bygges eller rehabiliteres på Skamarken. Hovedtyngden av arbeidene på dette området avsluttes i midten av november i år, men det blir noen sluttarbeider til våren.

Spor 20 skal forlenges fram til Kreftingsgate, forteller Tor Espeland (t.v.) og Olaf Bjerknes i Jernbaneverket. (Foto: Olav Nordli)Vendesporet (spor 20) som ligger rett på nordsiden av de to hovedsporene, slutter i dag der banen krysser over Grønland. Nå skal dette sporet forlenges fram til Kreftingsgate, og det blir derfor anleggsvirksomhet også i dette området.

Bl.a. blir det en byggegrop på bussterminal-siden fordi det skal det presses en ny rørgjennomføring under sporene. Arbeidet med spor 20 avsluttes i desember.

Fornyelsen på Sundhaugen er mindre omfattende enn på Skamarken, men en del av de jernbanetekniske anleggene skal skiftes ut. Anleggsaktiviteten starter i september/oktober, med bl.a. graving og kabelomlegging. Tidvis blir det også aktivitet med skinnegående arbeidsmaskiner.  Arbeidene her avsluttes våren 2013.

Seks togfrie helger i høst
Fra tid til annen medfører prosjektet behov for å arbeide i umiddelbar nærhet av hovedsporene. Av sikkerhetsgrunner krever dette at den ordinære togtrafikken stanses, noe som av hensyn til passasjerene gjøres om natten og/eller i helgene.

Slike arbeider er f.eks. omlegginger av signalanlegget og anlegget for togenes kjørestrøm, hvor det benyttes dieseldrevne, skinnegående arbeidsmaskiner.

Fram til jul er det planlagt seks helger med slike arbeidsperioder. Alle disse helgene blir Drammen stasjon stengt for togtrafikk fra klokka 1300 på lørdag til klokka 1300 på søndag:

18-19. august3-4. november
25-26. august10-11. november
8-9. september

1-2.desember

Ved behov kan det i tillegg bli kortere perioder med nattarbeid på hverdager.

Nære naboer til anlegget vil i forkant få varsler i postkassa med opplysninger om de planlagte arbeidene. Informasjon om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt, blir lagt ut på nettsidene til NSB, Flytoget og Jernbaneverket.

Arbeider utenom ordinær arbeidstid (klokka 07-19) utføres kun i samråd med kommunale helsemyndigheter og varsles alltid særskilt til beboere i nærområdene.