Storstilt satsing på sikkerhet

Mange av plattformene på jernbanenettets stasjoner og holdeplasser er for korte for de togene som trafikkerer strekningen. I tillegg er svært mange plattformer både lave og smale, og i en generelt dårlig forfatning. Jernbaneverket skal i løpet av de neste ti årene utbedre en rekke av landets plattformer.

Sparbu var én av holdeplassene som fikk oppgradert plattform i 2009. Foto: Thorbjørn AassI 2006 kom Statens Jernbanetilsyn med ny sikkerhetsforskrift som blant annet krever at plattformenes lengde skal være tilpasset lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe for av- og påstigning. For å unngå uheldige situasjoner ved av- og påstigning har Jernbaneverket blitt pålagt å utbedre de plattformene som ikke oppfyller de pålagte krav.

Jernbaneverket har gjennomført en risikovurdering av alle plattformene i Norge, og som et resultat av dette er 143 plattformer identifisert som for korte i forhold til tog som i dag tillates å stoppe for av- og påstigning.

Med bakgrunn i at det tar tid å gjennomføre de nødvendige oppgraderingene, har Jernbaneverket fått godkjent et tidsbegrenset unntak fra lengdekravet for de aktuelle plattformene.

Etappevis utbedring
De 143 plattformene er delt inn i fire prioriteringsgrupper som angir når de planlegges utbedret. De første 18 plattformene skulle være ferdig utbedret innen utgangen av 2009, de neste 49 innen utgangen av 2012, 17 til innen utgangen av 2015 og de siste 59 innen 31. desember 2019.

Prioriteringene er først og fremst basert på at de plattformer som har størst individrisiko ved av- og påstigning, eller der den sikkerhetsmessige effekten av tiltak er størst, prioriteres først. I tillegg er utbedringstiltakenes nettonytte et prioriteringskriterium.

Plattformforlengelsene er også sett i sammenheng med andre planer for utbedring eller fornyelse av holdeplasser og stasjoner. Dette innebærer at det på mange stasjoner og holdeplasser blir gjennomført en generell oppgradering samtidig med at plattformene utbedres og forlenges.

Omfattende krav
Sikkerhetsforskriften stiller krav til alle faktorer knyttet til plattformenes plassering og utforming, ikke bare plattformens lengde. Plattformens høyde, bredde og kurvatur legges også til grunn ved en vurdering av om av- og påstigning på plattformene er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Forskriften forutsetter at høyde- og avstandsforskjell mellom tog og plattform minimaliseres, og at plattformen og plattformutrustningen er utformet slik at føreren, eventuelt i samarbeid med ombordpersonellet har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning.

Plattformene skal i tillegg til de krav gitt i Sikkerhetsforskriften utformes i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk, og det skal så langt som mulig også tas hensyn til anbefalinger gitt i Jernbaneverkets stasjonshåndbok.

I tillegg skal diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om blant annet universell utforming følges. Forholdene på plattformene skal legges til rette for orienterings- og bevegelseshemmede.

Kostnadskrevende tiltak
De myndighetspålagte kravene er omfattende og tiltakene for utbedring er kostbare. En forholdsvis høy andel av rammen som er avsatt til programområdet stasjoner og knutepunkter vil derfor gå med til disse tiltakene. Det er i Jernbaneverkets foreløpige handlingsprogram for perioden 2010-2019 foreslått satt av en økonomisk ramme på 680 millioner kroner for å ivareta påleggene fra SJT.

Utover nødvendige midler til plattformforlengelser legger Jernbaneverket opp til at de øvrige midlene innenfor programområdet i planperioden 2010-2019 skal brukes på tilgjengelighetstiltak på stasjoner. Dette omfatter i hovedsak oppgradering av plattformer, adkomst til plattform, parkering, publikumsinformasjon og andre tiltak for å bedre tilgjengelighet på stasjonene. Av tiltak i denne kategorien prioriteres igangsatte prosjekter. Videre gis stasjoner med stor trafikk en høy prioritet.