Ferdig oppgraderte plattformer i 2009

I 2009 oppgraderte Jernbaneverket 19 plattformer rundt om i hele landet. Dette var starten på den omfattende jobben med å forlenge plattformer som er for korte for de togene som trafikkerer strekningen, et prosjekt som skal vare fram til 2019.

Første etappe i det trinnvise plattformforlengelsesprosjektet omfattet forlenging og oppgradering av 18 plattformer. Disse skulle være ferdig innen utgangen av 2009. I tillegg ble den ene plattformen på Stange stasjon, som opprinnelig skulle være ferdig forlenget innen utgangen av 2012, forsert frem for å kunne bygges samtidig med en planlagt undergang i tilknytning til stasjonen.

– Høsten 2009 ble svært hektisk for de som jobber i prosjektet, forteller utbyggingssjef for utbyggingsenhet Regionale prosjekter Karstein Søreide. – Vi støtte på en del uforutsette utfordringer som forsinket framdriften for noen av plattformforlengelsene, men vi ble i all hovedsak ferdig i tide. 17 av de 18 plattformene ble ferdig forlenget og tilpasset togene som trafikkerer strekningen innen utgangen av året, forteller Søreide.

Unntaket var plattformen på Tangen stasjon, hvor det var utfordrende å finne en god løsning på plattformens utforming. Nye plattformer skal i følge Jernbaneverkets tekniske regelverk ha en høyde på 76 cm over skinnetopp. Grunnet nærhet til KL-anlegget var det dessverre ikke mulig å bygge en plattform som tilfredsstiller dette kravet, og det var krevende å finne en tilfredsstillende løsning.

Statens jernbanetilsyn ga Jernbaneverket en utvidet dispensasjon til å benytte eksisterende mellomplattform frem til 28. februar 2010. Ferdig forlenget plattform på Tangen stasjon ble tatt i bruk fredag 12. februar.  

Nye plattformer i alle regioner
Prosjektet omfatter forlengelse av plattformer over hele landet, og av de gjennomførte plattformforlengelsene var fire i region nord, seks i region vest og ni i region øst.  

I region nord ble plattformene på Sparbu på Nordlandsbanen og på Løten på Rørosbanen forlenget, mens det på Bergsgrav og Mørkved på Nordlandsbanen ble etablert helt nye plattformer som erstatning for gamle plattformer i svært dårlig forfatning.

I region vest var det plattformene på Snartemo, Vennesla og Gyland på Sørlandsbanen, Gol og Geilo på Bergensbanen og plattformen på Flåm stasjon som ble forlenget.

I region øst ble hele åtte plattformer forlenget i 2009. Dette var plattformene på Nordby og Hanaborg på Hovedbanen, Tangen og Stange på Dovrebanen og på Gjøvikbanen fikk stasjonene Grua og Harestua forlengede plattformer. I tillegg ble plattformen på Gullhella holdeplass på Spikkestadbanen og to plattformer på Vestfossen stasjon på Sørlandsbanen forlenget.

Forenklet planprosess
Alle plattformforlengelsene i 2009 ble gjennomført med forenklede planprosesser.

Det ble for hver enkelt plattformforlengelse utarbeidet et forprosjekt (forenklet hovedplan) som blant annet viser hvilke alternative løsninger som er vurdert samt konsekvenser og kostnader.

For å godkjenne planene og behandle eventuelle endringer i omfang og løsning, ble styringsgrupper sammensatt av banesjef, trafikksjef, sikkerhetssjef og utbyggingssjef, etablert. Hvert enkelt baneområdes styringsgruppe behandler også øvrige overordnede forhold som har betydning for de tiltakene som skal gjennomføres. 

– Utarbeidelse av forprosjekter og etableringen av styringsgrupper har sikret nødvendig involvering av de parter i Jernbaneverket som berøres av tiltakene samtidig som det har sørget for en optimal fremdrift i prosjektet, forteller Søreide. – En forenklet planprosess har vært avgjørende for at plattformforlengelsene skulle kunne utføres på så kort tid og vi legger opp til å kunne benytte oss av en slik planprosess også i de kommende plattformforlengelsene der dette er hensiktsmessig.

Sysselsettingsmidler
De gjennomførte plattformforlengelsene hadde et budsjett på 105 millioner kroner. Inkludert i dette budsjettet var 50 millioner kroner som prosjektet fikk tildelt i statlige sysselsettingsmidler. 10 millioner av sysselsettingsmidlene finansierte plattformforlengelser i region nord, 10 millioner ble brukt i vest og de resterende 30 millionene ble brukt til forlengelse av plattformer i region øst. 

– Sysselsettingsmidlene var avgjørende for plattformforlengelsene i region Nord. Vi kunne ikke ha startet alle de fire prosjektene dersom vi ikke hadde hatt finansieringen på plass, forteller prosjektleder Torbjørn Aass. – Jeg er også meget fornøyd med at vi klarte å produsere for de tildelte midlene. Vi klarte å skape arbeidsplasser, slik intensjonen med sysselsettingsmidlene var, forteller en fornøyd prosjektleder.