Konsepter for Kolbotn

Jernbaneverket presenterte mandag 23. september fire mulige konsepter for Kolbotn stasjon for formannskap, planutvalg og administrasjon i Oppegård kommune.

Dagens Kolbotn stasjon tilfredsstiller ikke kravene til en moderne stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket. Styringsgruppen og samarbeidsgruppen for prosjektet bestående avblant annet Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, NSB og Ruter var også invitert til presentasjonen.

De fire konseptene inngår i en mulighetsstudie for Kolbotn stasjon, og Norconsult og Asplan Viak har vært rådgivere for Jernbaneverket i arbeidet. Presentasjonene av konsept og byutvikling kan du se i pdf’ene til høyre i denne saken.

Kort om konseptene
Konsept 1 er oppgradering av dagens stasjon
Konsept 2 er flytting av stasjonen sydover i Kolbotn sentrum langs dagens jernbanelinje.
Konsept 3 er flytting av stasjonen nordover langs dagens jernbanelinje.
Konsept 4 er frigjøring av dagens sentrum med stasjonen tegnet ut i tre varianter:
- Skiveien med lang tunnel mot Rosenholm
- Kollen med tunnel mot Holteveien
- Rikeåsen med tunnelstasjon

Konseptene er vist med og uten mulighet for vendespor på Kolbotn. Vendesporet gjør det mulig å kjøre innsatstog (rushtidstog) fra Kolbotn og mot Oslo sentrum. De fire konseptene har ulike effekter og påvirkning på Kolbotn, både med tanke på muligheter for byutvikling, anleggsgjennomføring, fremtidig togtrafikk og belastning for omgivelsene.

Mulighetsstudie og konseptvalg er første trinn i planleggingen av et prosjekt. Denne høsten skal Jernbaneverket vurdere konseptene videre før mulighetsstudien sendes på høring i perioden november til januar. I denne høringsperioden kan alle berørte parter sende innspill. Deretter skal alle innsendte merknader behandles før Jernbaneverket kommer med en konseptanbefaling i løpet av våren 2014. Deretter kan den formelle planprosessen som følger plan - og bygningsloven starte med kommunedelplan eller regulering.

Ved videre bruk av illustrasjonene må Norcunsult og Asplan Viak krediteres.