Innsigelser på Hamar stasjon

Jernbaneverket har innsigelser til Hamar kommunes reguleringsplan for området rundt stasjonen. – Planen gir ikke rom for å utvikle fremtidens jernbane, sier senioringeniør Sverre Setvik i Jernbaneverket. Derfor har vi varslet innsigelse for å ivareta krav til sikkerhet, samt nok spor til å kjøre flere tog.

Kommunen ønsker at Hamar stasjon skal ha fem spor.
- Dette er ikke nok for fremtiden, sier Setvik, og vi krever åtte spor på Hamar stasjon. Det er helt nødvendig for økt gods og persontrafikk. Med det kommende dobbeltsporet til Hamar, må vi kunne vende persontog på stasjonen frem til dobbelsporutbyggingen når frem til Lillehammer.

Jernbaneverket mener også at den mest kapasitetseffektive løsningen for gods er at forbikjøringsspor legges til stasjonsområdet.
- Det er viktig at slike forbikjøringsspor ligger på stasjonene hvor farten er redusert, sier Setvik.  Avstanden mellom forbikjøringsspor på en banestrekning bør være 20-30 km. Med utgangspunkt i Eidsvoll, mener Jernbaneverket at det er behov for forbikjøring på Tangen og Hamar.

Hamar kommune legger til grunn en egenbestilt, alternativ sporplan fra Strukton.
- I denne sporplanen hevder Strukton at forbikjøringsspor kan lokaliseres til andre steder på Dovrebanen, og at man i dag av jernbanefaglige grunner helst planlegger forbikjøringsspor utenfor tettsteder. Vi er helt ukjent med at det foreligger faglige grunner til dette, utenom ren plassmangel, fastslår Setvik.

- I dag har vi faktisk tilstrekkelig sporkapasitet på Hamar. Dersom vi skulle vurdert andre arealer til forbikjøring, må vi ha ferdigregulerte arealer andre steder. Kommunen har foreslått arealer nord for stasjonen som antagelig vil gi negativ virkning for omgivelsene, inkludert innløsning av flere eiendommer.

Kommunens plan krever også at Jernbaneverket aksepterer senket frihøyde til kontaktledning under en planlagt bro.

- Dette avviser vi, sier Setvik. Her er det tekniske og sikkerhetsmessige årsaker som vi ikke kan gå inn i kompromisser om. Kommunen ønsker også å bygge nærmere sporområder enn vi vanligvis aksepterer, og vi ønsker ikke å fravike fra våre krav på dette området heller.


Innsigelsesprosesser er ofte langvarige, og det kan ta tid før det kommer en planavklaring i Hamar.
 - Hvis Hamar kommune ikke tar hensyn til Jernbaneverkets innsigelse, blir det megling mellom Jernbaneverket og kommunen hos fylkesmannen. Dersom vi ikke blir enige i meglingen, må Miljøverndepartementet avgjøre plansaken, opplyser Setvik. Vi har allerede vært i en årelang prosess med Hamar kommune, men Jernbaneverket mener at vi har gode, faglige argumenter for å sende innsigelser i denne saken.   

Det er uenighet om jernbaneutviklingen på sporområdet bak Hamars flotte stasjonsbygning. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.