Kilder til mer informasjon

Flere virksomheter formidler fakta om kvikkleire, tilpasset ulike informasjonsbehov. Her finner du informasjon og lenker til noen av dem:

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ivaretar de statlige forvaltingsoppgavene innenfor skredforebygging. NVE skal gjøre samfunnet bedre rustet til å håndtere flom- og skredfare og er sentrale i beredskapen for ras, flom og ulykker i vassdraga. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) tilbyr også ekspertise på dette feltet. Her forklarer NGUs forskere hvordan et skred kan oppstå. Se også NGUs hjemmeside for flere nyttige kartverktøy knyttet til grunnforhold.

Norges Geotekniske Institutt (NGI), driver forskning og rådgivning knyttet til jord- og leirskred og har publisert denne informasjonsfilmen om kvikkleire. Den bygger på det kjente kvikkleireskredet i Rissa i 1978, som er det første skredet fanget på film i Norge.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), har geoteknikk som et fagfelt, som du kan lese mer om her. Her kan du utdanne deg til geotekniker.

NRK-programmet Schrödingers Katt tar i dette programmet for seg kvikkleire som naturfenomen.

Om denne siden:

Bane NORs informasjonsside om kvikkleire er blitt til ved nært samarbeid med vårt fagmiljø, i tillegg til kvalitetssikring av innhold fra henholdsvis NVE, NGI, NGU og andre fagmiljøer for geoteknikk.