Ordforklaringer grunnerverv

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forklaring på en del uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale. Listen er ordnet alfabetisk.

Avtale om tiltredelse

Dette er en avtale som innebærer at Bane NOR kan overta arealene og starte anleggsarbeidet (arbeidstillatelse), og at erstatningen skal fastsettes senere ved avtale eller skjønn.

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon er når du ufrivillig må gi fra deg hele eller noe av eiendommen. Dette kan skje dersom du og representantene for Bane NOR ikke lykkes i å forhandle dere fram til en avtale.

Forhåndstiltredelse

Bane NOR har anledning til, og vil i de fleste tilfeller, også søke om vedtak om å sette i gang anleggsarbeidene før ekspropriasjonsskjønn er avgjort. I forkant må det være fattet vedtak om ekspropriasjon og sendt begjæring om skjønn. I slike tilfeller kan du kreve at Bane NOR skal betale en del av erstatningen som et foreløpig oppgjør før arbeidet settes i gang.

Grunnerverv

Når Bane NOR skal bygge ny veg og jernbane, må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som blir midlertidig og permanent beslaglagt til bygging. Dette kalles grunnerverv.

Hjemmel

Hjemmel er rettsgrunnlag i lov, forskrift, rettspraksis eller annen rettskilde for en rettstilstand eller et vedtak truffet av offentlig myndighet. 

Reguleringsplan

Dette er en detaljert arealplan som viser hva de forskjellige arealene skal brukes til. Reguleringsplanen for Bane NOR Ringeriksbanen og E16 er statlig og skal vedtas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En reguleringsplan er som regel nødvendig for å kunne gjøre vedtak om ekspropriasjon.

Sakkyndig

En sakkyndig er en person som har spesiell innsikt innen et fagområde. For eksempel blir takstmenn brukt som sakkyndige i spørsmål som gjelder verdsetting av boligeiendommer.

Skjønn

Hvis du og Bane NOR ikke blir enige om erstatningen, blir den fastsatt ved skjønn. Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av retten. I skjønn består retten av en dommer og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Disse må befare eiendommen og vurdere verdien ut fra gjeldende erstatningsregler. Dersom skjønnet bygger på et ekspropriasjonsvedtak, kalles det ekspropriasjonsskjønn. Har du inngått avtale med Bane NOR om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn, kalles det avtaleskjønn.

Tiltredelse

Når Bane NOR overtar arealene for å starte anleggsarbeidet på din eiendom, kalles dette tiltredelse av eiendommen.