Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bane NOR

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1. Hensikt og omfang

Bane NOR SF må i mange tilfeller erverve fast eiendom av private til jernbaneformål. Mange opplever grunnervervet som en belastning fordi de ikke ønsker å avstå grunn. Det kan også være en belastning at prosessen er ukjent, langvarig og komplisert. Det er viktig for Bane NOR at grunnervervet gjennomføres på en slik måte at belastningen for dem som berøres søkes begrenset.

Etiske retningslinjer for grunnerverv skal gjelde all kontakt Bane NOR har med berørte grunneiere og rettighetshavere. Retningslinjene gjelder ikke bare de som utfører selve grunnervervet, men også de som kommer i kontakt med grunneiere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket. De etiske retningslinjene gjelder også for eksterne konsulenter som utfører arbeid på vegne av Bane NOR.

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter. Retningslinjene inneholder ikke detaljerte føringer for erstatningsnivå og juridiske vurderinger av hva som skal erstattes m.v. Retningslinjene gjelder også ved behandling av anleggskader.

Hensikten med retningslinjene er å beskrive hvordan Bane NOR skal gjennomføre selve forhandlingene når det erverves grunn og rettigheter.


2. Prosessen forut for grunnervervet

Hvilke arealer Bane NOR skal erverve til jernbaneformål vil ofte være fastlagt gjennom en reguleringsplan som vedtas av kommunestyret eller statlig reguleringsplan vedtatt av departementet. På forhånd vil planforslaget vært gjennom en offentlig høringsrunde hvor alle berørte og interesserte skal ha hatt anledning til å uttale seg.

God informasjon i planleggingsfasen kan bidra til en bedre grunnervervsprosess for både Bane NOR og de involverte grunneierne.

3. Gjennomføring av grunnervervet

Bane NOR har som mål å komme frem til enighet med alle grunneiere om erverv av fast eiendom og/eller rettigheter for å gjennomføre offentlige tiltak på privat eiendom.

Ekspropriasjonsrettslige regler skal følges enten erverv skjer ved ekspropriasjon eller avtale. Utgangspunktet for erstatningsfastsettelse er Grunnloven § 105 som sier at det ved grunnerverv skal ytes ”full erstatning”. Med full erstatning menes at grunneier og rettighetshaver skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av avståelsen.

4. Erverv av grunn og rettigheter skal skje på et faglig grunnlag

Erverv av grunn og rettigheter skal utføres i henhold til gjeldende regler, rettspraksis og på verdsettingsfaglig grunnlag. Det skal legges vekt på å finne frem til riktig erstatning i henhold til regler og rettspraksis.

Det skal gis erstatning for det økonomiske tap som grunneieren lider i henhold til regelverket. Hver sak skal vurderes konkret, men det skal tilstrebes at like tilfeller gis lik erstatning. Det er imidlertid ofte forskjeller mellom de ulike eiendommene som Bane NOR må ta hensyn til ved erstatningsfastsettelsen. Av hensyn til likhetsprinsippet skal det også søkes unngått at det ytes vederlag ut over det lovbestemte økonomiske grunnlaget.

Av hensyn til likhetsprinsippet skal Bane NOR arbeide for at det avsettes nok tid til grunnerverv fra vedtatt reguleringsplan til anleggsstart.

5. Det skal vises respekt for enkeltmennesket

Det skal legges vekt på:

a) Ærlighet
Informasjon fra Bane NOR skal være korrekt. I dette ligger at relevante opplysninger ikke skal utelates. Det skal legges vekt på at informasjonen er tilpasset den enkeltes behov.

b) Åpenhet
Bane NOR har veiledningsplikt og skal søke å veilede grunneiere på en måte slik at de i stand til å ivareta egne interesser. Det innebærer at grunneier skal få opplysninger om sine rettigheter, og om relevante forhold rundt grunnervervet. Bane NOR skal legge vekt på å gi god veiledning.

Den enkelte grunneier skal gjøres kjent med sine rettigheter. Det skal betyr at alle fakta som har betydning for grunnervervet legges frem.

c) Toleranse
Den enkeltes grunneiers holdninger, meninger og verdier skal respekteres. Bane NOR skal behandle grunneierne og rettighetshavere med alminnelig folkeskikk og høflighet.

Det er viktig at det settes av tid til å lytte og sette seg inn i situasjonen til den enkelte. Bane NOR skal legge vekt på å legge forholdene til rette for et godt forhandlingsklima.

d) Kommunikasjon

Det skal gis tilstrekkelig informasjon både gjennom planprosessen og grunnervervet samt sørge for at denne er entydig og blir forstått. Personlig kontakt med den enkelte skal tilstrebes, og det skal settes av tilstrekkelig tid og ressurser til dette. Forhandlinger skal skje der grunneierne ønsker, og Bane NOR skal være fleksible med hensyn til tidspunkt for forhandlingene.

Det skal legges vekt på å være hjelpsomme og positive overfor berørte grunneiere og rettighetshavere. Det skal være fokus på å veilede partene, slik at alle kan ivareta sine interesser.

6. Gjennomføring av prosjektet skal skje med respekt for grunneier og rettighetshaver

Bane NOR kommune kan ikke starte opp anleggsarbeidet før grunnervervet er gjennomført og det foreligger en skriftlig avtale, eventuelt før det foreligger vedtak om forhåndstiltredelse.
Gjennomføring av arbeidet skal skje gjennom kommunikasjon med grunneier. Bane NOR skal gjennomføre en ferdigbefaring med grunneier.

7. Spesielt om etiske retningslinjer i forbindelse med boliginnløsning

I enkelte tilfeller må Bane NOR erverve bolig. Dette innebærer et stort inngrep for grunneiere og oppleves som sårbart. I disse tilfellene skal Bane NOR legge vekt på at grunneier blir involvert på et tidlig stadium. Å måtte avstå bolig er en modningsprosess og grunneier har behov for et lengre tidsaspekt. Det er svært viktig å legge vekt på god informasjon gjennom hele prosessen.

Bane NOR skal sette av tilstrekkelig god tid til gjennomføring av boliginnløsning og starter normalt ca. to år før anleggsstart. Dersom grunneier har ønske om å gjennomføre grunnervervet på kortere tid, kan prosessen gjennomføres raskere. Bane NOR må søke å avsette midler til tidlig innløsning for de grunneiere som måtte ønske dette.

Befaringer og undersøkelser på eiendommen skal alltid varsles og skje etter samtykke fra grunneier. Eiendommen skal befares av grunnerverver før det gis erstatningstilbud. Møter og forhandlinger skal skje på nøytral grunn eller i hjemmet dersom grunneier ønsker det.

8. Bistand til grunneiere mv.

Grunneierne skal informeres om sine rettigheter til juridisk og teknisk bistand. Ved forhandlinger skal det oppfordres til at grunneierne samordner sin advokatbistand, men spesielt ved store inngrep som boliginnløsning aksepteres det bruk av flere advokater. Det skal orienteres om at Bane NOR kan kreve at advokatbistanden samles og koordineres dersom saken ikke løses i minnelighet.