Erstatning - beregning og utbetaling

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når det gjelder erstatningen har grunneier krav på det høyeste av salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er aktuelt for eksempel når det er snakk om  tapte leieinntekter.

I det tilfellet en salgsverdi ikke holder grunneier økonomisk skadesløs, vil gjenervervsverdien av for eksempel bolig med tilsvarende funksjon være aktuelt der eier selv bor på eiendommen. Der gjenerverv er aktuelt blir dette vurdert som en del av saken før tilbud fremmes.

De tilbud Bane NOR fremmer er basert på norsk lov, rettspraksis, markedssituasjon og faglig skjønn i den enkelte sak.

Når erstatningen er fastsatt enten ved skjønn eller avtale, vil du normalt få sluttoppgjør når Bane NOR overtar arealene som er ervervet. Avtale eller skjønn kan ha egne bestemmelser om når utbetaling skal skje.

Erstatning utbetales direkte til grunneier normalt innen fire uker etter at avtale er inngått. Ved større erstatninger orienteres vanligvis panthavere. Når erstatning er gitt per kvadratmeter, vil hoveddelen bli utbetalt når avtalen inngås. Restbeløpet, inkludert renter, utbetales (sluttoppgjør) når de nye grensene er fastlagt.

Dersom ikke hele erstatningen kan utbetales når Bane NOR overtar arealet, har du krav på renter. Hvor stor renten er framgår i inngått avtale eller eventuelt skjønn.