Gjerder langs jernbanen og husdyrhold

Det skjer dessverre påkjørsler av husdyr på jernbanen. Sammen med våre naboer har vi et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt, og at husdyra skal kunne beite side om side med togtrafikken.

Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Bane NOR har en egen handlingsplan husdyrpåkjørsler, som er planlagt revidert høsten 2022. Den omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt.

Ett av tiltakene Bane NOR ønsker å jobbe aktivt med, er vedlikehold av gjerder til vern mot husdyr (produksjonsdyr). Vi må likevel understreke at det er rundt 4200 kilometer med jernbane i Norge, gjennom store og langstrakte områder med dyrehold, vilt og tamrein. Vi har ikke mulighet til å sette opp og vedlikeholde gjerder overalt. Derfor prioriterer vi de stedene vi forventer at effekten er størst. Utbedringstakten og nyetablering av gjerder, styres av våre årlige budsjetter og Bane NORs prioriteringer.

I dag bruker vi primært 120 centimeters flettverksgjerder til vern mot husdyr. Våre gjerder er ikke dimensjonert for å holde ute store dyr som for eksempel storfe og hest. Dersom det er fare for at dyrene kan trenge gjennom gjerdet, minner vi om at eierne har et selvstendig ansvar for å ta vare på dyrene sine. Det kan de eksempelvis gjøre ved å sette opp strømgjerder, i tillegg til våre gjerder.​

Bane NOR har ikke en juridisk plikt til å sette opp og vedlikeholde gjerder langs jernbanen til vern for husdyr. Dette ble avklart i en høyesterettsdom fra 2012. Bane NOR har heller ingen generell plikt til å holde grannegjerde jamfør grannegjerdelova § 1. Beitelova § 6 sier at eiere av husdyr plikter å sørge for at dyrene ikke trenger inn på steder hvor de ikke har rett til å være. Jernbaneloven og dyrevelferdsloven har tilsvarende bestemmelser.

De beste resultatene i arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler, oppnår vi gjennom godt samarbeid med dyreeierne og grunneierne langs jernbanen.

Dersom du har spørsmål, send gjerne en henvendelse til postmottak@banenor.no.