Revidert reguleringsplan

Her finner du alle dokumentene som utgjør den reviderte reguleringsplanen. Disse ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Revidert reguleringsplan

Her finner du alle dokumentene som utgjør den reviderte reguleringsplanen. Disse ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019.

Sentrale dokumenter

Her finner du de mest sentrale dokumentene i revidert reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart samlehefte

Reguleringsbestemmelser

 

Underlagsdokumenter

Beskrivelse av fysiske tiltak i vassdrag

Fagrapport luftforurensing

Fagrapport overvann

Fagrapport støy og vibrasjoner

Fagrapport transport og trafikk

Vedleggshefte til fagrapport støy og vibrasjoner

Fagrapport miljø - avrenning av vegvann i driftsfasen

Lokalklimavurdering - Ringeriksbanen ved Steinssletta

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Sundvollen

Overordnet plan for massehåndtering

Skredfarevurdering for tverrslag Reverud, Sundvollen og Nordby

 

Strekning 1

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport anleggsadkomster

Fagrapport hydrogeologi

Fagrapport ingeniørgeologi

Volumstudier Avtjerna

 

Strekning 3

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport - By og knutepunkt Sundvollen

Fagrapport geoteknikk

Fagrapport ingeniørgeologi

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport - miljø og vannkvalitet Steinsfjorden

Fagrapport -. områdestabilitet

Grunnlag for revidert reguleringsplan, Sundvollen

Konsekvenser av alternative utfyllinger på Sundvollen og Elstangen

Vurdering av mulige effekter på vannkvalitet av utfyllinger ved Sundvollen og Elstangen

 

Strekning 4

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport områdestabilitet

Fagrapport geoteknikk

Fagrapport hydrogeologi

Fagrapport hydrologi

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport - vanntilførsel og vannkvalitet i Synneren med fylling på Mælingen

Vurdering av kryss på Helgelandsmoen

 

Strekning 5

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport by og knutepunkt

Fagrapport geoteknikk 

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport områdestabilitet

Vurdering av alternative hensettingsområder

 

Vurdering av stasjon ved Avtjerna

Vurdering av tverrslag for jernbanetunnelen Jong - Sundvollen

 

Vedlegg til planen

Beskrivelse av revidert planforslag Avtjerna sør

Dyrka mark kompensasjon

Endringer i reguleringsplan, Bærum kommune

Endringer i reguleringsplan, Hole kommune

Endringer i reguleringsplan, Ringerike kommune

Klimabudsjett for infrastruktur og transport

Midlertidig atkomsttunnel og riggområde ved Nordby, Bærum - beskrivelse av endret planforslag

Miljøoppfølgingsplan anleggsfase

ROS-analyse reguleringsplan

Temarapport kulturminner og kulturmiljø

Temarapport landskapsbilde

Temarapport lokal og regional utvikling

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Temarapport virkninger og befolkningens helse

Temautredning prissatte konsekvenser

Økologisk kompensasjon

 

Øvrige dokumenter

Innkomne merknader offentlig ettersyn

Merknader Avtjerna sør i Bærum kommune

Merknader Bærum kommune

Merknader Hole kommune

Merknader Nordby, Bærum kommune

Merknader Ringerike kommune

Medvirkning barn og unge

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om endret planavgrensing

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om endret planavgrensing Høyby

Oppsummering etter høring og offentlig ettersyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til planen

Øvrige dokumenter