Prosesser

Prosjektet har jobbet systematisk med å avklare ambisjonsnivået knyttet til digitalisering som det per i dag ikke er samlede krav for.

Oppsummering av arbeid med prosesser

Prosjektet har jobbet systematisk med å avklare ambisjonsnivået knyttet til prioriterte temaer som listet under.

Prosess (utviklingstema)

Digital byggeplass - Tegningsløs byggeplass

Digital tvilling - Digital representasjon / Intelligent anlegg

Samhandlingsløsning - Modellbasert plattform (GIS/BIM)

MMI - Status / fremdrift

Semantisk web og linkede data

Miljø (6D) – Modellbasert miljøoppfølging

Prosessene har blitt omtalt som utviklingstemaer i KIM.

MMI

Utviklingstemaet beskriver krav til bruk av MMI for Leverandører i FRE16 prosjektet. Utgangspunktet er bruk av standard MMI koder i MMI veileder for bygg/anlegg. Bruk av MMI i modell stiller krav til at Leverandør etablerer styringsobjekter i modell som kan kommunisere status på et overordnet nivå. MMI skal benyttes av Leverandør for å beskrive kvalitet og modenhet på leveransene gjennom styringsobjekter og tilhørende objekter, gjennom utvikling av henholdsvis prosess og geometri/informasjon. MMI- verdi legges inn som egenskaper på styringsobjektet og på tilhørende objekter. Det skal etableres kontrollrutiner for hver MMI, slik at aktuelle kontrollaktiviteter kan utføres for å oppnå ønsket MMI for hvert styringsobjekt. Nedbrytningsstrukturen for de ulike entreprisene skal ta utgangspunkt i Bane NOR sin overordnede nedbrytning for hele prosjektet, og utarbeide sin egen detaljerte nedbrytning for hver entreprise. En objekt-basert nedbrytning av prosjektet skal følge en logisk og hierarkisk inndeling av leveransen for å illustrere avhengigheter og viktige grensesnitt, og hvordan leveransen dekker prosjektets scope of work. En leveranseplan skal etableres hvor det skal planlegges MMI nivå for alle styringsobjekter til aktuelle milepæler i detaljerings- og utførelsesfasen, for å bruke modell til å følge opp faktisk fremdrift opp mot planlagt fremdrift ved hver milepæl. Dette inkluderer også oppfølging mot systematisk ferdigstillelse. Leverandørens modellbaserte endrings-/avvikshåndtering skal benytte MMI på styringsobjekter og tilhørende objekter aktivt i prosessen for å vurdere endringer.

Digital tvilling

Basert på rammeverket som er benyttet for å definere ambisjonsnivå til digital tvilling og tilhørende funksjonskrav, anbefales det å stille krav til Leverandør om å etablere en digital tvilling basert på kravene til nivå 2 – Smart standard. Dette forutsetter at alle tekniske løsninger som leveres er fremtidsrettet slik at anlegget ved overlevering minimum skal være på dette nivået. Dersom ambisjonsnivået settes til nivå 2 – Smart standard, er kravene omfattende, men samtidig oppnåelig innenfor den tidshorisonten som nå er skissert for entreprisene, under forutsetning av at funksjonskrav kan oppfylles.

Digital byggeplass

I dette utviklingstemaet er det beskrevet krav som må ivaretas for å oppfylle kriteriene til digital byggeplass. Det legges opp til at FRE16 setter ambisjonsnivået for digital byggeplass til tegningsløst prosjekt, og ivaretar krav til kvalitet kost og fremdrift i et modellsentrisk prosjekt gjennom bruk av MMI, håndholdte enheter og BIM-kiosker, med funksjonalitet for rapportering fra disse. Etablerering og gjennomføring av kontrollrutiner relatert til MMI for modell, og rapportering av faktisk opp mot planlagt fremdrift med bruk av modell er nødvendig. Dette vil sikre at Bane NOR ikke går for en hybridløsning hvor man reduserer ambisjonsnivået, eller krever tradisjonelle leveranser i tillegg til modellbaserte leveranser, da dette vil øke risikoen for høyere kostnader og byggefeil, redusert byggbarhet og utfordringer i driftsfasen. Videre anbefales det å stille krav til etablering av digital HMS/SHA opplæring og digital HMS-tavle på anlegget.

Samhandlingsløsning

En felles samhandlingsløsning som legger til rette for samhandling mellom FRE16 og Leverandører, på tvers av disse og med adgang til modellen i sanntid. Løsningen skal legge til rette for at man ivaretar en god prosess for samhandling, som igjen forventes skal gi effekter som økt kvalitet og reduksjon av tidsbruk.

Man har ett sted hvor man har oversikt over hele prosjektet, hvem som har gjort hva og når i sanntid. En samhandlingsløsning forenkler prosjektstyringen og -administrasjon ved å gi prosjekteier, prosjektledere, entreprenører og andre som trenger innsyn, en enkel måte å overvåke og styre prosjektet og forenkler kommunikasjon på eller gjennom modellen.

Samhandlingsløsning som begrep, erstatter og omfavner andre begreper som benyttes i bygge- og anleggsbransjen i dag, slik som samhandlingsverktøy, samhandlingsportal, innsynsverktøy, innsynsløsning, samarbeidsløsning, samarbeidsplattform og samarbeidsverktøy osv.

Semantisk web og linkede data

Dette utviklingstemaet beskriver grunnleggende konsepter knyttet til semantisk web og linkede data. Det vises først til gevinster ved å benytte semantisk web og linkede data, samt definisjoner som er viktige for å forstå terminologi knyttet til semantisk web og linkede data sammen med basiskonseptene URI, RDF og RDFS/OWL. En femtrinns modell som beskriver modenheten knyttet til åpne data og tilgjengeliggjøring av disse er illustrert. Videre beskrives bruksområder for semantisk web og linkede data – eksemplifisert gjennom Bjørnafjorden Open Live Centre (BOLC) og håndbok V440. Notatet avsluttes med forslag til mulig anvendelse i FRE16, med utgangspunkt i utviklingstemaer i KIM- prosjektet, og da spesielt digital tvilling og samhandlingsløsning/prosjekt dashboard.

Miljø (6D) – Modellbasert miljøoppfølging

Dette utviklingstemaet har identifisert aktuelle egenskaper knyttet til miljø i modell. Temaet vil bli utviklet videre i FRE16 prosjektet.